CTESC
Cercador

Dictamen 05/2015

sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
19 9,0 No escau 47% El Govern ha acceptat les observacions referides a concretar determinats aspectes de la norma i a aclarir determinats conceptes que s’hi utilitzen

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 16 de febrer de 2015, va aprovar per vint-i-nou vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 5/2015 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

El Dictamen conté nou observacions generals i vint-i-una observacions a l’articulat. També conté un vot particular presentat conjuntament per Foment del Treball i Fepime.

Tenint en compte el contingut de la norma, el CTESC considera que el Projecte de decret s’hauria d’haver debatut amb els agents econòmics i socials en els espais de diàleg existents.

El CTESC recomana avançar en la integració de les persones amb discapacitat en el mercat de treball ordinari, atès que el Reial decret 364/2005 permet que les comunitats autònomes amb competències en matèria de treball, ocupació i formació puguin adaptar el procediment a les normes pròpies d’organització interna.

També s’insta el Govern a realitzar una avaluació i un seguiment de l’aplicació de la quota de reserva del 2% i dels resultats de les mesures alternatives.

La norma determina que es pot demanar informació a les empreses sobre les contractacions efectuades en els últims dotze mesos. El CTESC recomana que s’aclareixi qui té la potestat per requerir informació a l’empresa oferent en cas que l’oferta de treball s’hagi presentat a una agència de col·locació. També es considera que les oficines de treball haurien de ser les úniques que certifiquessin la inexistència de candidats que complissin els requeriments de l’oferta d’ocupació.

El CTESC considera que els centres especials de treball i les fundacions i associacions d’utilitat pública el primer que haurien de justificar és la creació directa d’ocupació, mesurada en el nombre de persones incorporades i de contractes de treball realitzats, o de les contractacions que s’han pogut mantenir.

Pel que fa a les mesures alternatives, el CTESC considera que s’haurien de prioritzar i deixar com a darrera mesura la realització de donacions i d’accions de patrocini de caràcter monetari.

El CTESC recomana introduir una disposició transitòria per tal d’establir que fins que no entri en vigor la normativa reglamentària que ha de regular les condicions de funcionament dels centres especials de treball, d’acord amb l’establert al Reial decret legislatiu 1/2003, s’estableixi l’obligatorietat de la inscripció en el registre català per tal de preservar el model de centres especials de treball existents a Catalunya.

El CTESC proposa que es defineixi el sistema per calcular els recursos econòmics que els centres especials de treball han d’invertir per promoure el trànsit del personal amb discapacitat cap al mercat de treball ordinari. També es proposa que es defineixi el sistema per calcular els recursos econòmics que s’han d’invertir per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació a favor de persones amb discapacitat en el mercat de treball.

El CTESC recomana eliminar alguns conceptes jurídicament indeterminats que poden generar incertesa i/o inseguretat jurídica pel que fa al grau de compliment.

En el vot particular presentat conjuntament per Foment del Treball i Fepime es posa de manifest que no comparteixen tres observacions del Dictamen. En primer lloc no comparteixen la priorització de les mesures alternatives a la reserva de plantilla per a persones amb discapacitat. En segon lloc consideren que si una agència de col•locació ha tramitat la gestió de l’oferta de treball hauria de poder certificar la inexistència de candidats que complissin els requeriments de l’oferta d’ocupació. En tercer lloc, consideren que l’obligatorietat de la inscripció en el Registre Català de Centres Especials de Treball no té prou empara legal i podria ser contrari a les regles de lliure competència en el mercat, llibertat d’empresa i unitat de mercat de la Unió Europea.

 

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat