CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 16/2010

sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa de serveis d'informació, difusió i atenció turística de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de serveis d'informació, difusió i atenció turística de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
11 9,0 No escau 82% El Govern ha estat receptiu amb les propostes del CTESC. Les dues observacions que no s’han acceptat fan referència a que es faci explícit en la norma qüestions que hi consten implícitament

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 8 de març de 2010, aprova per vint-i-sis vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 16/2010 sobre el Projecte de decret de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya.

El Dictamen conté una observació general i onze observacions a l’articulat.

En l’observació general s’indica que es considera convenient fer esment en el preàmbul que s’ha complert amb el tràmit preceptiu del dictamen del CTESC.

Pel que fa a les observacions a l’articulat moltes d’elles són de tipus formal, per exemple es recomana suprimir del títol de dos articles l’expressió “naturalesa jurídica” atès que en el contingut no se’n fa esment. També es demana que es clarifiquin dos articles per fer-los més entenedors.

El CTESC considera que s’hauria d’explicitar que els serveis d’informació, difusió i atenció turística haurien de facilitar informació sobre els serveis de restauració i allotjament de l’entorn i sobre seguretat ciutadana.

També considera que el silenci administratiu que es regula en el cas que les oficines de Turisme sol·licitin poder comercialitzar productes i serveis “CAT” en els seus establiments, sigui un silenci positiu.

 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat