CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 29/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
5 3,0 No escau 60% El Govern ha acceptat observacions referides a concrecions de determinats aspectes de la norma

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 11 de desembre de 2009, aprova per vint-i-dos vots a favor, cap en contra i cap abstenció el dictamen 29/2009 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut.

El dictamen conté una observació general i cinc observacions a l’articulat.

En l’observació general el CTESC posa de manifest una qüestió merament formal i constata que el Projecte de decret no s’ha acompanyat d’un informe d’avaluació d’impacte normatiu.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, a part de qüestions més tècniques, el CTESC recomana que, quan es tracta el sistema de pagament de l’atenció primària, s’apliqui a la població assignada un factor de ponderació en relació a la població atesa, ja que sol haver-hi molta discordança entre la població assignada i la població que efectivament fa ús dels serveis de l’atenció primària, en funció de diversos factors, un dels quals és el nivell socio-econòmic de la població assignada.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat