CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens

Dictamen 11/2017

sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió instestada a favor de la Generalitat de Catalunya

descarrega en pdf Text complet del dictamen

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya [>]

Consideracions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris
Proposades Acceptades pel Govern Variacions al Parlament
2 2,0 No escau 100% El Govern ha acceptat les dues observacions, de caràcter tècnic, formulades pel CTESC

Resum

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2017, va aprovar per vint-i-quatre vots a favor, cap en contra i cap abstenció, el Dictamen 11/2017 sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.
 
El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat.
 
El CTESC constata que aquesta norma clarifica i simplifica els procediments administratius sobre la destinació social dels béns patrimonials procedents de les herències intestades. També valora que la monetarització no sigui obligatòria quan els béns es puguin destinar directament a les finalitats perseguides; així, considera que la no monetarització dels béns immobles permet l’assoliment més efectiu dels objectius socials.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat