CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens > Dictàmens 2017

Dictàmens

2017

 Dictamen 21/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya
18/12/2017

 Dictamen 20/2017 [+]
sobre l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya
16/10/2017

 Dictamen 19/2017 [+]
sobre el Projecte de decret relatiu a l'administració de finques
29/09/2017

 Dictamen 18/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
14/09/2017

 Dictamen 17/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
14/09/2017

 Dictamen 16/2017 [+]
sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral
14/09/2017

 Dictamen 15/2017 [+]
sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
14/09/2017

 Dictamen 14/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
27/07/2017

 Dictamen 13/2017 [+]
sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
27/07/2017

 Dictamen 12/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
17/07/2017

 Dictamen 11/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió instestada a favor de la Generalitat de Catalunya
03/07/2017

 Dictamen 10/2017 [+]
sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones
03/07/2017

 Dictamen 09/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor
03/07/2017

 Dictamen 08/2017 [+]
sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques
26/06/2017

 Dictamen 07/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades
15/05/2017

 Dictamen 06/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació
24/04/2017

 Dictamen 05/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa
24/04/2017

 Dictamen 04/2017 [+]
sobre el Projecte de decret del Consell Català de l'Alimentació
24/04/2017

 Dictamen 03/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.
03/04/2017

 Dictamen 02/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual es dissol el Col·legi d'Agents i Comissionistes de Duanes de la Jonquera
20/02/2017

 Dictamen 01/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
31/01/2017

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat