CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Dictàmens

Dictàmens

Darrera actualització: 28/07/2017

En preparació [+]

En preparació [x]
  • Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)
  • Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos Decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera
  • Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral
  • Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

 Dictamen 14/2017 [+]
sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final
27/07/2017

 Dictamen 13/2017 [+]
sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya
27/07/2017

 Dictamen 12/2017 [+]
sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre
17/07/2017

[més]


Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament


Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat