CTESC
Cercador

Inici > El Consell > Qui som > Finalitats

Finalitats

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Fou creat en virtut de la Llei 3/1997, de 16 de maig, i constituït el mes de març de 2002. La Llei 7/2005, de 8 de juny, deroga l’antiga llei i n’estableix una nova regulació, desenvolupada reglamentàriament pel Decret 43/2007, de 20 de febrer.

Composició

El Consell també és un òrgan de participació institucional, la qual cosa es fa palesa en la seva composició:

  • El president/a del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

    
  • El Grup Primer format per dotze membres en representació de les organitzacions sindicals més representatives (CCOO i UGT).

    
  • El Grup Segon, format per dotze membres en representació de les organitzacions empresarials més representatives (Foment i Pimec).

    
  • El Grup Tercer, format per dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer, i el de l’economia social i sis més que han de ser persones de reconegut prestigi pertanyents a entitats i associacions amb incidència en les matèries que són competència del Consell.

Aquesta àmplia plataforma de representació institucional permet que el CTESC esdevingui un fòrum permanent d’assessorament, anàlisi i debat entre l’Administració i la societat en general. El CTESC recull les propostes dels agents socials que hi són representats, a l’hora que analitza l’adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat. Això ha de servir per fomentar la interacció productiva d’idees i propostes i, en definitiva, per reforçar el diàleg social a Catalunya.

puja

Finalitats del Consell

Contribuir a l’adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat, mitjançant l’anàlisi i debat de les aportacions dels representants de les organitzacions sindicals i patronals, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de l’economia social, a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC.

 
 • Assessorar al govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

 • Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya.

 • Donar la màxima difusió social a les actuacions del CTESC.

 • Elaborar un Pla estratègic a 4 anys.

 • Afavorir el consens en matèria socioeconòmica.

 

puja
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat