CTESC
Cercador

Inici > Estudis, informes i documents d'interès

Estudis, informes i documents d'interès

El Consell elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. L'estudi analitza la realitat i en treu conclusions. L'informe parteix d'un estudi o estudis, propis o de tercers, i aporta recomanacions i suggeriments per a l'actuació del Govern. En aquest apartat, a més, es recullen acords del Ple i altres documents d'interès realitzats pels serveis tècnics.

Darrers documents

Estudis i informes en preparació [*]

Estudis i informes en preparació [x]
 • La paritat de poder adquisitiu (PPA) a Catalunya
 • Seguiment de les condicions laborals, detecció de frau laboral, precarietat i plans de formació en l'àmbit del sector turístic
 • Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda
 • La mobilitat intel·ligent i sostenible
 • El dret d'accés a l'habitatge
 • Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida
 • Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya
 • La indústria cultural
 • La contaminació a la mediterrània
 • Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius
 • Situació del treball autònom a Catalunya

 Situació del treball autònom a Catalunya 2018
Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea

El present informe, d’elaboració anual en compliment del mandat legal previst a l’article 2.1 e de la Llei 7/2005 del CTESC, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya l’any 2018.
  
L’informe s’estructura en els següents capítols: 

Després de la introducció, que integra el primer capítol, el segon i tercer capítols descriuen l’evolució del treball autònom a Catalunya mitjançant l’anàlisi de l’Enquesta de població activa i de les dades de la Seguretat Social.
El capítol quart fa una anàlisi comparativa del treball autònom a Catalunya respecte de la resta de comunitats autònomes.

A continuació, s’analitzen les principals dades relatives a la protecció social del treball autònom com també les mesures de foment i consolidació que s’hi ha destinat.

El capítol setè integra el monogràfic, que enguany se centra en l’anàlisi de l’evolució de l’afiliació de les persones estrangeres al RETA.

El capítol vuitè exposa les novetats normatives més significatives en l’àmbit del treball autònom.

A partir de l’anàlisi feta en aquests capítols s’han consensuat un seguit de consideracions i recomanacions que integren el darrer capítol i que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.
 

 El treball autònom col·lectiu
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

Aquest informe neix de l’acord dels membres del grup de treball que anualment elaboren l’informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya, en compliment del mandat legal previst a l’article 2.1 e de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del CTESC. En el debat de les consideracions i recomanacions de l’informe de l’any 2017, es va considerar convenient estudiar amb més detall les formes de treball autònom que s’exerceixen de manera col·lectiva, sovint sota la forma jurídica d’una societat.

La dinàmica empresarial i l’evolució del mercat de treball han afavorit el desenvolupament del treball autònom exercit de manera col·lectiva, fet que d’una banda demostra les potencialitats intrínseques d’aquesta forma d’organització econòmica i de treball, però de l’altra ha propiciat situacions que evidencien un seguit de mancances i poden conduir a situacions de precarietat laboral.

L’objectiu de l’informe és analitzar aquesta realitat, tant a partir de les dades estadístiques disponibles, com de la normativa aplicable i la recerca especialitzada. Per complementar aquesta anàlisi s’ha comptat amb aportacions de persones expertes en aquest àmbit, que han participat en sessions de treball conjuntes amb els membres del grup de treball i dels serveis tècnics del CTESC.

 Polítiques de suport a les famílies
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

És una evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades. Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia: la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones, l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les famílies.

De tota manera, tots aquests canvis se sustenten en una percepció força inamovible; el gran gruix de la població catalana segueix considerant la família com una institució fonamental en les seves vides.

Davant d’aquest context, el CTESC ha volgut aproximar-se a una de les institucions que vertebren de manera més significativa la societat i, a partir del coneixement de la seva transformació, valorar les polítiques de suport a les famílies que es desenvolupen al nostre país.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat