CTESC
Cercador

Inici > Estudis, informes i documents d'interès

Estudis, informes i documents d'interès

El Consell elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. L'estudi analitza la realitat i en treu conclusions. L'informe parteix d'un estudi o estudis, propis o de tercers, i aporta recomanacions i suggeriments per a l'actuació del Govern. En aquest apartat, a més, es recullen acords del Ple i altres documents d'interès realitzats pels serveis tècnics.

Darrers documents

Estudis i informes en preparació [*]

Estudis i informes en preparació [x]
  • Informe sobre la productivitat i el model productiu
  • Polítiques familiars i de natalitat
  • La qualitat de l'ocupació a la indústria catalana
  • Integració de l'atenció social i sanitària
  • El treball per compte propi de caràcter col·lectiu
  • Situació del treball autònom a Catalunya

 Situació del treball autònom a Catalunya 2016
Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea

El present informe, d’elaboració anual, fa una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya.

L’informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya l’any 2016 i analitza amb detall els seus principals trets a partir de l’Enquesta de població activa i de la Seguretat Social. Enguany aquesta anàlisi es compara amb la situació del treball autònom a la resta de comunitats autònomes.

L’informe descriu la protecció social del col·lectiu així com les mesures de foment i promoció.

Enguany l’informe també exposa el posicionament del CTESC sobre els aspectes laborals i d’enquadrament en la Seguretat Social derivats del desenvolupament de l’anomenada economia col·laborativa.

Clou l’anàlisi l’exposició de les novetats més significatives del règim jurídic, incloses les aprovades recentment per la Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom.

A partir de l’anàlisi feta, el CTESC consensua un seguit de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.
 

 La formació professional dual en el sistema educatiu català
Comissió Mercat de Treball i Polítiques Socials

Tradicionalment, la formació professional (FP) es considera com l’etapa formativa de caràcter professionalitzador per excel·lència. Pel que fa a l’alumnat, es considera que l’FP té efectes positius en la seva ocupabilitat, i per tant, en la seva inserció laboral. Pel que fa als centres fomatius i les empreses, se sosté que l’FP contribueix a aproximar aquests dos àmbits i a enfortir les seves relacions.

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va suposar, entre altres efectes, l’increment de la taxa d’atur juvenil. Gran part de les solucions proposades per reduir-la es van centrar en la necessitat de potenciar la formació i qualificació professional dels joves. Entre altres mesures, es va decidir apostar per l’FP dual, una modalitat formativa consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa i Àustria. De fet, a Catalunya, es va implantar per primer cop en el curs 2012-2013, tot i que les primeres experiències pilot daten de l’any 2008.

El Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) defineix l’FP dual com aquella educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera alternativa en el lloc de treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reconeguda oficialment. A més a més, la persona aprenent té l’estatus d’empleada i rep una retribució per la seva feina, generalment sota l’empara d’un contracte entre la persona aprenent i l’empresa formadora.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe del desplegament inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català amb la finalitat de detectar els punts de millora i proposar-ne recomanacions. El CTESC considera que en el desenvolupament de l’FP dual previst per la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i de qualificacions professionals, pot ser un bon moment per consensuar i introduir millores.

 L'impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació
Comissió Polítiques Sectorials

El febrer del 2016 el CTESC va publicar l’informe titulat Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya (PAC). Aquell informe, elaborat amb les declaracions dels agricultors catalans de l’any 2013, pretenia analitzar l’impacte de la reforma de la PAC que s’havia produït just un any abans.

L’informe que presentem complementa l’informe anterior i pretén donar a conèixer precisament el resultat final de la declaració de 2015. En l’apartat principal es mostren els resultats de l’aplicació de la nova normativa en el període 2015-2019. S’analitza el volum d’ajudes distribuïdes en termes absoluts l’any 2015 així com també la convergència prevista fins a l’any 2019. Aquesta informació també s’analitza territorialment.

L’informe es complementa amb una síntesi dels principals canvis legislatius que s’han produït des de la publicació del primer informe del CTESC sobre l’impacte de la PAC.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat