CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Estudis, informes i documents d'interès

Estudis, informes i documents d'interès

El Consell elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. L'estudi analitza la realitat i en treu conclusions. L'informe parteix d'un estudi o estudis, propis o de tercers, i aporta recomanacions i suggeriments per a l'actuació del Govern. En aquest apartat, a més, es recullen acords del Ple i altres documents d'interès realitzats pels serveis tècnics.

DarrersDocuments

Estudis i informes en preparació [*]

Estudis i informes en preparació [x]
  • Informe sobre la productivitat i el model productiu
  • Gestió i impuls de les infraestructures II - Telecomunicacions
  • Les experiències en FP dual i en alternança en l'àmbit educatiu
  • Atur de llarga durada en les persones de més de 45 anys
  • L'impacte de la reforma de la PAC - Actualització de dades 2015
  • Situació del treball autònom a Catalunya
  • La indústria 4.0
  • Polítiques familiars i de natalitat

 Informe sobre la situació del treball autònom a Catalunya
Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea

L’any 2015, el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya és, de mitjana,  530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total. Atenent la importància estratègica del treball autònom per al teixit productiu i per al creixement econòmic del país, el CTESC elabora un informe, amb una cadència anual, que formula una diagnosi, consensuada pels agents econòmics i socials, de la situació del treball autònom a Catalunya.

L’Informe presenta l’evolució del treball autònom a Catalunya, caracteritzant-ne en detall les tipologies i establint-ne els seus principals trets des del punt de vista de l’oferta, sectorial i territorial. Complementàriament, es planteja una anàlisi comparativa de les característiques del treball autònom a Catalunya respecte d’altres països europeus. Addicionalment, s’efectua una avaluació de les novetats més significatives en el seu règim jurídic i de protecció social. Les polítiques de foment del treball autònom ocupen també un espai destacat en l’Informe: s’analitzen per separat aquelles mesures de foment i promoció destinades específicament als treballadors autònoms d’aquelles a què poden accedir altres formes de treball autònom que operen sota formes jurídiques diferents.

La conjunció dels factors analitzats en l’Informe, d’espectre transversal, permeten al CTESC emetre una sèrie de consideracions i recomanacions al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.
 

 Informe sobre la inversió estrangera a Catalunya
Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea

La inversió estrangera directa és un dels factors que influeixen en el creixement d’un país en representar un input provinent de la resta del món que s’incorpora a la seva capacitat productiva. Històricament ha generat efectes positius en termes d’implantació de noves tecnologies i d’impuls de la internacionalització.

En un context de globalització i incertesa econòmica derivada de la crisi econòmica, tant a escala local com mundial, resulta útil tenir el major nombre d’eines possibles per diagnosticar si l’economia catalana transita correctament pel cúmul de canvis de paradigma. En aquest sentit, la inversió rebuda s’utilitza sovint com un indicador de l’atractiu que genera un territori envers l’exterior, fet que es pot interpretar en termes de potencial de creixement i d’estabilitat.

Així doncs, des del CTESC s’ha volgut analitzar l’evolució de la inversió estrangera directa a Catalunya a fi d’obtenir una aproximació de la seva importància, posant especial èmfasi en l’anàlisi sectorial i de procedència d’aquesta inversió.
 
 

 Informe sobre l'impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya
Comissió de Polítiques Sectorials

La Política Agrària Comuna (PAC) ha estat des dels seus inicis un dels elements vertebradors del projecte d’integració europea, així com la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Al llarg dels anys, la PAC s’ha anat transformant, des d’una eina per garantir els aliments a la població i la renda de la pagesia, a introduir aspectes com la competitivitat i el desenvolupament rural o a desvincular cada cop més els pagaments rebuts de la producció.
Entre els anys 2010 i 2011 s’inicia el darrer procés de revisió de la PAC, el qual es basa en termes de reducció pressupostària, transparència i competència en el mercat interior, adequació als compromisos amb l’OMC, als mercats internacionals i a les noves demandes dels consumidors. Aquesta nova reforma comença a veure el seu impacte a partir del 2015.
En aquest context, el CTESC, a iniciativa pròpia, ha decidit valorar l’impacte que la nova PAC pot tenir a Catalunya. Així, aquest Informe pretén donar resposta a cinc objectius específics:

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat