CTESC
Cercador

Inici > Estudis, informes i documents d'interès

Estudis, informes i documents d'interès

El Consell elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. L'estudi analitza la realitat i en treu conclusions. L'informe parteix d'un estudi o estudis, propis o de tercers, i aporta recomanacions i suggeriments per a l'actuació del Govern. En aquest apartat, a més, es recullen acords del Ple i altres documents d'interès realitzats pels serveis tècnics.

Darrers documents

Estudis i informes en preparació [*]

Estudis i informes en preparació [x]
 • La paritat de poder adquisitiu (PPA) a Catalunya
 • Seguiment de les condicions laborals, detecció de frau laboral, precarietat i plans de formació en l'àmbit del sector turístic
 • Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda
 • La mobilitat intel·ligent i sostenible
 • El dret d'accés a l'habitatge
 • Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida
 • Les polítiques de reequilibri territorial a Catalunya
 • La indústria cultural
 • Situació del treball autònom a Catalunya
 • La contaminació a la mediterrània
 • Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

 Polítiques de suport a les famílies
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

És una evidència que les estructures familiars han sofert una transformació accelerada en les darreres dècades. Són diversos els factors que permeten explicar la realitat de les famílies a Catalunya avui en dia: la progressiva incorporació de les dones al mercat de treball, les dificultats d’emancipació de les persones joves, la desinstitucionalització de la família, els rols i estereotips de gènere, que evolucionen cap a una societat menys discriminatòria pel que fa a les dones, l’envelliment de la població i de la dependència o l’impacte de la pobresa i l’exclusió social en les famílies.

De tota manera, tots aquests canvis se sustenten en una percepció força inamovible; el gran gruix de la població catalana segueix considerant la família com una institució fonamental en les seves vides.

Davant d’aquest context, el CTESC ha volgut aproximar-se a una de les institucions que vertebren de manera més significativa la societat i, a partir del coneixement de la seva transformació, valorar les polítiques de suport a les famílies que es desenvolupen al nostre país.

Per complir amb aquest objectiu, l’informe s’estructura en quatre blocs:

 Integració de l'atenció social i sanitària
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

Aquest cop el CTESC ha volgut entrar a fons en un dels temes que, malgrat que no sigui especialment conegut entre la ciutadania, adquirirà un protagonisme molt rellevant en l’agenda política del país: el procés d’integració de l’atenció social i sanitària.

La integració de l’atenció social i sanitària l’entenem, tal com indiquen Kodner i Spreeuwenberg (2002), com un conjunt de mètodes i models de finançament, administració, organització, prestació de serveis i atenció clínica dissenyats per crear connectivitat, alineació i col·laboració a dins i entre el sector dedicat a cuidar (el social) i el sector dedicat a curar (el sanitari). El principal objectiu, llavors, és millorar la qualitat de l’atenció, la qualitat de vida, la satisfacció de les persones i l’eficiència del sistema. Sense una integració de l’atenció, difícilment es podrà donar una atenció de qualitat centrada en la persona.

L’informe ha fet un repàs de la literatura científica al voltant del tema, ha recollit diverses experiències en l’entorn europeu, ha analitzat la feina feta des de Catalunya i a més ha comptat amb l’opinió d’experts i professionals del sector per poder elaborar aquest document.

 El model productiu i la productivitat a Catalunya
Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea

El present informe analitza l’evolució del model productiu català entre els anys 2000 i 2016 i se centra en l’evolució dels nivells de productivitat dels factors de producció -el treball i el capital- tant des d’una perspectiva comparada internacional a nivell agregat de l’economia (apartat 3 de l’informe), com des d’una perspectiva microeconòmica -entre els anys 2001 i 2013- a partir de la informació comptable d’una mostra representativa d’empreses catalanes amb domicili social a Catalunya (apartat 4 de l’informe).

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat