CTESC
Cercador

Inici > Estudis, informes i documents d'interès

Estudis, informes i documents d'interès

El Consell elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. L'estudi analitza la realitat i en treu conclusions. L'informe parteix d'un estudi o estudis, propis o de tercers, i aporta recomanacions i suggeriments per a l'actuació del Govern. En aquest apartat, a més, es recullen acords del Ple i altres documents d'interès realitzats pels serveis tècnics.

Darrers documents

Estudis i informes en preparació [*]

Estudis i informes en preparació [x]
  • Informe sobre la productivitat i el model productiu
  • Situació del treball autònom a Catalunya
  • Polítiques familiars i de natalitat
  • La qualitat de l'ocupació a la indústria catalana
  • Integració sociosanitària

 La formació professional dual en el sistema educatiu català
Comissió Mercat de Treball i Polítiques Socials

Tradicionalment, la formació professional (FP) es considera com l’etapa formativa de caràcter professionalitzador per excel·lència. Pel que fa a l’alumnat, es considera que l’FP té efectes positius en la seva ocupabilitat, i per tant, en la seva inserció laboral. Pel que fa als centres fomatius i les empreses, se sosté que l’FP contribueix a aproximar aquests dos àmbits i a enfortir les seves relacions.

La crisi econòmica iniciada l’any 2008 va suposar, entre altres efectes, l’increment de la taxa d’atur juvenil. Gran part de les solucions proposades per reduir-la es van centrar en la necessitat de potenciar la formació i qualificació professional dels joves. Entre altres mesures, es va decidir apostar per l’FP dual, una modalitat formativa consolidada en països centreeuropeus com Alemanya, Suïssa i Àustria. De fet, a Catalunya, es va implantar per primer cop en el curs 2012-2013, tot i que les primeres experiències pilot daten de l’any 2008.

El Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) defineix l’FP dual com aquella educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera alternativa en el lloc de treball i en la institució educativa i que condueix a una qualificació professional reconeguda oficialment. A més a més, la persona aprenent té l’estatus d’empleada i rep una retribució per la seva feina, generalment sota l’empara d’un contracte entre la persona aprenent i l’empresa formadora.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe del desplegament inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català amb la finalitat de detectar els punts de millora i proposar-ne recomanacions. El CTESC considera que en el desenvolupament de l’FP dual previst per la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i de qualificacions professionals, pot ser un bon moment per consensuar i introduir millores.

Els principals objectius als quals l’informe ha volgut donar resposta són:
  • Analitzar la normativa aplicable a les iniciatives d’FP dual
  • Fer una aproximació a les primeres dades disponibles sobre la implantació d’aquestes experiències a Catalunya a partir de la triple perspectiva de l’alumnat, els centres educatius i les empreses
  • Analitzar la implantació efectiva de l’FP dual, identificant-ne els punts forts i febles. La narració transcorre en dos nivells, d’una banda, la governança del sistema i els rols dels agents implicats. I de l’altra, l’organització de l’FP dual com a modalitat formativa, centrant-se tant en els motius que justifiquen la seva implantació, com en els aspectes pràctics d’aquesta, com ara l’organització administrativa o l’estada formativa de la persona aprenent.
L’informe incorpora un document de consideracions amb un total de 71 recomanacions, consensuades per tots els membres del CTESC, desglossades en tres gran apartats: el model d’FP dual a Catalunya i la seva governança; organització i implantació; i per últim, l’expansió de l’FP dual a Catalunya.

 L'impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació
Comissió Polítiques Sectorials

El febrer del 2016 el CTESC va publicar l’informe titulat Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya (PAC). Aquell informe, elaborat amb les declaracions dels agricultors catalans de l’any 2013, pretenia analitzar l’impacte de la reforma de la PAC que s’havia produït just un any abans.

L’informe que presentem complementa l’informe anterior i pretén donar a conèixer precisament el resultat final de la declaració de 2015. En l’apartat principal es mostren els resultats de l’aplicació de la nova normativa en el període 2015-2019. S’analitza el volum d’ajudes distribuïdes en termes absoluts l’any 2015 així com també la convergència prevista fins a l’any 2019. Aquesta informació també s’analitza territorialment.

L’informe es complementa amb una síntesi dels principals canvis legislatius que s’han produït des de la publicació del primer informe del CTESC sobre l’impacte de la PAC.

 Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa
Comissió mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat aquest document a proposta del Consell de Relacions Laborals (CRL) i en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues entitats. En compliment de la seva tasca d’assessorament al Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, l’objectiu del CTESC és aportar un seguit de consideracions i recomanacions sobre el que es coneix com a economia col·laborativa (EC).
 
El CTESC considera que si es desenvolupa de forma responsable, l’EC brinda oportunitats importants a la ciutadania i a les persones consumidores, que es beneficien d’una major competència, serveis personalitzats i majors possibilitats d’elecció. Sense perjudici d’aquesta consideració, i atesa l’amplitud de l’EC, el CTESC s’ha centrat en l’anàlisi dels aspectes més controvertits des de la perspectiva de les organitzacions que el componen.
 
El document s’estructura en vuit apartats principals. En primer lloc s’aborden els problemes relatius a la conceptualització de l’economia col·laborativa. A continuació, el CTESC es pronuncia sobre els aspectes en matèria laboral, fiscal, competència, consum, innovació i medi ambient. Tanca el document un apartat amb consideracions de caràcter transversal.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat