CTESC
Cercador
Espai intern

Inici > Estudis, informes i documents d'interès

Estudis, informes i documents d'interès

El Consell elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències. L'estudi analitza la realitat i en treu conclusions. L'informe parteix d'un estudi o estudis, propis o de tercers, i aporta recomanacions i suggeriments per a l'actuació del Govern. En aquest apartat, a més, es recullen acords del Ple i altres documents d'interès realitzats pels serveis tècnics.

Darrers documents

Estudis i informes en preparació [*]

Estudis i informes en preparació [x]
  • Informe sobre la productivitat i el model productiu
  • Les experiències en FP dual i en alternança en l'àmbit educatiu
  • Situació del treball autònom a Catalunya
  • La indústria 4.0
  • Polítiques familiars i de natalitat

 Informe L'Impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació
Comissió Polítiques Sectorials

El febrer del 2016 el CTESC va publicar l’informe titulat Impacte de la reforma de la política agrària comuna a Catalunya (PAC). Aquell informe, elaborat amb les declaracions dels agricultors catalans de l’any 2013, pretenia analitzar l’impacte de la reforma de la PAC que s’havia produït just un any abans.

L’informe que presentem complementa l’informe anterior i pretén donar a conèixer precisament el resultat final de la declaració de 2015. En l’apartat principal es mostren els resultats de l’aplicació de la nova normativa en el període 2015-2019. S’analitza el volum d’ajudes distribuïdes en termes absoluts l’any 2015 així com també la convergència prevista fins a l’any 2019. Aquesta informació també s’analitza territorialment.

L’informe es complementa amb una síntesi dels principals canvis legislatius que s’han produït des de la publicació del primer informe del CTESC sobre l’impacte de la PAC.
 

 
 

 Informe Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa
Comissió mixta d’Economia, Mercat de Treball i Polítiques Sectorials

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat aquest document a proposta del Consell de Relacions Laborals (CRL) i en el marc del conveni de col·laboració entre ambdues entitats. En compliment de la seva tasca d’assessorament al Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, l’objectiu del CTESC és aportar un seguit de consideracions i recomanacions sobre el que es coneix com a economia col·laborativa (EC).
 
El CTESC considera que si es desenvolupa de forma responsable, l’EC brinda oportunitats importants a la ciutadania i a les persones consumidores, que es beneficien d’una major competència, serveis personalitzats i majors possibilitats d’elecció. Sense perjudici d’aquesta consideració, i atesa l’amplitud de l’EC, el CTESC s’ha centrat en l’anàlisi dels aspectes més controvertits des de la perspectiva de les organitzacions que el componen.
 
El document s’estructura en vuit apartats principals. En primer lloc s’aborden els problemes relatius a la conceptualització de l’economia col·laborativa. A continuació, el CTESC es pronuncia sobre els aspectes en matèria laboral, fiscal, competència, consum, innovació i medi ambient. Tanca el document un apartat amb consideracions de caràcter transversal.
 
 

 Informe La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada
Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials

Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’Informe, l’atur de llarga durada i de molt alta durada ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la seva ocupació.
En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit.
Els principals objectius als quals l’Informe ha volgut donar resposta són:

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat