CTESC
Cercador

Avís legal

Condicions generals

 • La informació continguda en el web ctesc.gencat.cat té com a objectiu difondre les activitats, els productes i els serveis del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (en endavant CTESC) i n'és propietat intel·lectual, com també ho són el codi d'estil, les imatges i els materials audiovisuals que hi apareixen. El CTESC té dret a actualitzar els continguts, eliminar-los o limitar-ne l'accés de forma temporal o definitiva.
 • Les dades identificatives de l'organisme són les que es detallen a continuació:

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
Diputació 284
08009 - Barcelona
NIF Q0801141C
Telèfon: 93 270 17 80
Fax: 93 270 17 82
ctesc@gencat.cat
ctesc.gencat.cat

 • La reproducció, distribució o comunicació pública de la informació continguda en aquest web, sense citar la font, és una infracció recollida a la normativa vigent. No està permesa la transformació ni qualsevol altra actuació similar que es pugui dur a terme amb la informació continguda al web.
 • El CTESC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través del sistema d'enllaços amb webs externs.
 • El CTESC no assumeix la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'accedir al web amb ordinadors infectats per virus informàtics. Tampoc no es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament dels navegadors dels usuaris o per la utilització de versions no actualitzades d'aquests.
 

Política de privacitat

Protecció de les dades de caràcter personal

 • La petició de dades per part del CTESC, mitjançant formularis publicats a les pàgines web, es limita a aquells casos en què la recollida de les dades personals és necessària per a la prestació d'un servei, la difusió de novetats o el lliurament de les publicacions pròpies. Les dades sol·licitades seran les que es considerin escaients per a les finalitats previstes.
 • Us preguem que comuniqueu al CTESC de forma immediata qualsevol modificació de les vostres dades de forma que la informació recollida en els fitxers del CTESC estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
 • La no complimentació o la complimentació parcial de les dades de caràcter personal sol·licitades en qualsevol formulari electrònic podrà comportar la impossibilitat, per part del CTESC, d'atendre la consulta i/o la petició formulada.
 • El CTESC té implantades les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o d'algun mitjà físic o natural.
 • Les galetes (cookies) del web s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques i només en la seva part restringida s'utilitzen també per mantenir la sessió oberta. En cap cas, però, recullen dades de caràcter personal. 

Tractament: Base de dades de destinataris

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
  Identitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
  Adreça: Diputació, 284. 3a planta (08009 Barcelona)
  Contacte Responsable de Protecció de dades: secretaria.ctesc@gencat.cat
 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
  La finalitat és informar sobre les activitats del Consell i dels treballs que elabora.
 • Durant quant de temps conservarem les vostres dades
  Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides.
 • Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
  La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
 • A quins destinataris comunicarem les vostres dades
  No cedirem les vostres dades personals a tercers.
 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Consell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Consell deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Com podeu exercir els drets
  Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria Executiva del Consell per correu postal (Diputació, 284, 3a planta - 08009 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a butlletins.ctesc@gencat.cat des del correu al que rebeu els butlletins del Consell).
 • Quines vies de reclamació hi ha
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica [>].
 • Fitxa a l’Autoritat Catalana de protecció de dades [>]
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat