Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2004 > TIC i treball a Catalunya. Les transformacions del món laboral a la nova economia

TIC i treball a Catalunya. Les transformacions del món laboral a la nova economia

Estudis i informes
Direcció de la recerca: Jordi Vilaseca i Requena
Coordinació de la recerca: Joan Torrent i Sellens
Equip d'investigació i autoria de l'informe de recerca: Jordi Vilaseca i Requena, Joan Torrent i Sellens, Josep Lladós i Masllorens, Pilar Ficapal i Cusi

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2004
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 04 | ISBN 84-393-6378-8 | 120 pàg.
Text complet PDF

En l’estudi s’analitzen els canvis que ha generat l’entrada i la generalització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món del treball. A part d’un resum executiu i d’una introducció, aquest estudi s’estructura en 4 apartats. El primer apartat es titula Les noves tendències globals del treball: cap al treball en xarxa; el segon apartat Cap a un treball basat en el coneixement? La dinàmica dels mercats de treball a Catalunya; el tercer apartat El treball a la nova economia: flexibilitat i interconnexió en xarxa; i el quart Les TIC i el treball continu com a elecció social: cap al treball autoprogramable i la millora de salaris.

La síntesi de l’estudi queda recollida en el seu resum executiu i es pot assenyalar que la irrupció de les tecnologies digitals és un dels principals agents del canvi en el mercat de treball de Catalunya. Es posa de manifest que la consolidació dels nous esquemes organitzatius i productius a l’economia catalana no són només sinònims de treball estable i qualificat, sinó que les tecnologies digitals també poden ser utilitzades per precaritzar i desqualificar al treball.

També es destaquen tres contradiccions que l’impacte de la globalització i les TIC generen sobre el treball. En primer lloc, un procés de substitució d’habilitats, que té una triple dimensió: un canvi en els requeriments de capacitats, des de les més manuals fins a les menys manuals, que demanda el mercat de treball; un alliberament de temps de treball a través dels increments de productivitat immediata que genera la introducció de les TIC, i la generació de noves tasques rutinàries i de treball genèric vinculat a les capacitats i els sectors productius nuclears de la indústria de la informació.

La segona contradicció del mercat de treball és la relació del treball autoprogramable amb el treball genèric, ja que en funció de les habilitats requerides i dels esquemes organitzatius i productius de l’empresa, el treball pot ser qualificat i amb flexibilitat operativa o bé poc qualificat i sense capacitats d’autoprogramació.

La tercera contradicció es refereix a la relació existent entre unes relacions laborals estables i definides i un marc de relació entre empresaris i treballadors més difuminat i flexible i amb nous compromisos i valors per assumir.

Com va indicar el director de l’estudi en la reunió del dia 2 de desembre del 2003 de la Comissió Permanent de l’Àrea de Relacions Laborals, d’aquest estudi es poden destacar cinc idees principals:

  • La primera idea seria que el mercat de treball a Catalunya es troba en un procés de transició a mig camí entre l’economia industrial i la del coneixement. Hi ha un 10% d’empreses que treballen en xarxes. En l’estudi es demostra que el mercat de treball es troba endarrerit en relació amb les mitjanes europees.
  • La segona idea és que, en els darrers anys, el mercat de treball ha presentat molts bons registres, ha augmentat l’activitat, l’ocupació i s’ha produït una notable disminució de l’atur.
  • La tercera idea que es desprèn de l’estudi és que a Catalunya no hi ha una sobreeducació, per exemple el 54% dels treballadors de l’empresa catalana tenen estudis acabats secundaris. El problema potser s’ha de buscar en què la formació no està responent als requeriments de la demanda de treball i, d’altra banda, en aquest tema s’ha de tenir en compte la influència de la immigració.
  • La quarta idea és que es confirma l’existència d’un salari premi en l’ús de les TIC. Les empreses catalanes amb usos TIC avançats tenen salaris un 10% superiors a la mitjana catalana, mentre que les empreses amb usos TIC baixos tenen un salari inferior al 25% de la mitjana catalana.
  • La cinquena idea és que es confirma la relació entre salari i productivitat: s’ha calculat aquesta relació a través de la intensitat en coneixement. S’han calculat els augments de productivitat que se situen en l’1,4%. En l’empresa catalana l’augment d’1 punt de productivitat suposa un augment salarial del 0,2%, però en relació amb els sectors que usen intensivament les TIC l’augment salarial és del 0,5%.

Aquest estudi ha estat dirigit pel senyor Jordi Vilaseca, conseller del Grup Tercer, i l’han realitzat professors dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i investigadors de l’Observatori de la Nova Economia. L’estudi ha estat debatut i aprovat en la Comissió Permanent de l’Àrea de Relacions Laborals realitzada el dia 2 de desembre del 2003 i posteriorment s’eleva al Ple, on s’aprova definitivament el dia 18 de desembre del 2003.

Darrera actualització: 03/12/2021