Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Estudis i informes > 2005 > La descentralització dels serveis públics d'ocupació. L'impacte de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

La descentralització dels serveis públics d'ocupació. L'impacte de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

Estudis i informes
Ponent de l'estudi: Eva Granados Galiano
Autora: Núria Tuset Zamora
Col·laboradors/es: Cristina Boada Jané, Lluís Ferrer i Trullols, Marta Olivella i Pedrola, Virginia Villar Rico

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2005
Col·lecció Estudis i informes | Núm: 07 | ISBN 84-393-6841-0 | 164 pàg.
Text complet PDF

Aquesta publicació és la continuació de l'estudi Una aproximació al desenvolupament de les polítiques actives a Catalunya (1992-2002) fet pel CTESC l'any 2003. Consta de dues parts principals, la que fa referència a la descentralització dels serveis públics d'ocupació i la que analitza l'execució i els resultats d'inserció de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya en el període 2001-2003.

L'estudi s'ha fet a partir de fonts secundàries com ara l'anàlisi de la legislació, dels documents produïts pels diferents organismes i agents socials i econòmics i de les dades, tant de caire estadístic com de gestió administrativa, facilitades pels organismes competents, com són l'Idescat, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Departament de Treball i Indústria, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i l'Institut Nacional d'Estadística.

S'inicia l'estudi exposant l'evolució de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació (EEO), atès que és el marc dins del qual s'han de desenvolupar les polítiques d'ocupació dels estats membres, i es fa un esment especial de la implantació que ha tingut a Espanya i a Catalunya.

A continuació es desenvolupa un dels eixos de l'estudi, l'anàlisi comparativa del procés de descentralització dels serveis públics d'ocupació, en concret a les comunitats autònomes de Catalunya, País Valencià, Madrid i País Basc. La descripció de la descentralització té especialment en compte com s'ha articulat la concertació social. Finalment en aquest apartat es recull l'opinió consensuada dels membres de la Comissió Permanent de l'Àrea d'Ocupació sobre el desplegament del Servei d'Ocupació de Catalunya.

En el capítol quart s'exposa la situació del mercat de treball a Catalunya en el període 2001-2003, ja que és l'escenari sobre el qual es despleguen les polítiques d'ocupació. Es presenten les principals dades agregades del mercat de treball com ara les taxes d'activitat, inactivitat, ocupació i atur, l'evolució del VAB, l'ocupació i la productivitat durant el període i amb més detall la situació laboral per als col·lectius amb més dificultats d'inserció com són les dones, els joves i les persones en atur de llarga durada. Si bé s'observa que en molts paràmetres com la taxa d'ocupació, d'atur i el creixement del VAB Catalunya respon als reptes de l'EEO també s'evidencia que hi ha un seguit d'indicadors que marquen mancances, com l'elevada taxa de temporalitat, el salari inferior de les dones, l'alt índex d'abandonament escolar dels joves.

El capítol cinquè s'inicia amb l'exposició comparada de la despesa en polítiques actives d'ocupació dels països de la Unió Europea; a continuació s'analitzen cadascun dels programes ocupacionals segons l'evolució legislativa que han tingut i les dades d'execució per al període. Finalment s'elaboren les dades d'inserció per a Catalunya a partir de l'estudi encarregat per l'Inem a la Universitat Autònoma de Madrid.

Es clou l'estudi amb les consideracions finals consensuades pels membres de la Comissió Permanent de l'Àrea d'Ocupació, que entre d'altres assenyalen la manca de dades sobre els nivells d'inserció de les polítiques actives d'ocupació per part dels organismes oficials, la necessitat de desplegar efectivament tot el sistema ocupacional de Catalunya (SOC, Institut Català de les Qualificacions, Consell Català de la FP, Consorci per a la FC de Catalunya), la conveniència de modernitzar les polítiques actives i la concertació social com a garant de l'èxit d'aquestes polítiques.

Aquest estudi ha estat dirigit per la senyora Eva Granados Galiano, consellera del Grup Primer, i l'han elaborat els serveis tècnics del CTESC. L'ha debatut i aprovat la Comissió Permanent de l'Àrea d'Ocupació el dia 13 de juny i posteriorment aprovat definitivament a la reunió del Ple del dia 27 de juny.

Darrera actualització: 03/12/2021