CTESC
Cercador

Inici > Publicacions

La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada

43 Informe Atur llarga durada
Montserrat Delgado, Llorenç Serrano (ponents), Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Diego Herrera, Eva Mas, Xavier Riudor, Virgínia Villar, Matias Vives
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2017
Col·lecció Estudis i informes - 43 | ISBN: 978843939571 | 188 pàg.

Text complet | Resum executiu (CAT) | Resumen ejecutivo (ES) | Executive summary (EN) | Presentació (PPSX) | Entrevista al ponent

Disponible a: Dialnet | BEG

Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’Informe, l’atur de llarga durada i de molt alta durada ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la seva ocupació.
En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit.

Els principals objectius als quals l’Informe ha volgut donar resposta són:
 • Contextualitzar teòricament l’objecte d’estudi.
 • Caracteritzar l’atur de llarga durada de les persones de més edat des del vessant estadístic i quantitatiu, d’una banda, i des del vessant discursiu i qualitatiu, de l’altra.
 • Identificar les polítiques d’ocupació que s’adrecen a aquest col·lectiu i detectar vies de millora amb vistes al foment de l’ocupació
De l’Informe en destacarien les següents aportacions:
 1. Un important corpus d’evidència empírica que demostra que l’atur de llarga durada i de molt llarga durada són realitats que afecten particularment les persones treballadores de més edat que han perdut el seu lloc de treball.
 2. Una anàlisi de les conseqüències de l’atur de llarga durada, distribuïdes en dos grans àmbits: impactes econòmics i socials, d’una banda, i impactes sobre l’estat de salut de l’altra.
 3. Una sistematització de les polítiques públiques per combatre l’atur de llarga durada.
 4. Un recull d’experiències i mesures en l’àmbit europeu per lluitar contra aquest tipus d’atur. Aquestes mesures s’han classificat a partir de les seves finalitats:
  1. El manteniment de l’ocupació, la prevenció i la sensibilització.
  2. Garantia d’ingressos.
  3. Retorn a l’ocupació, desglossat per mesures relacionades amb l’atenció i l’orientació a mida, la formació i qualificació, la intermediació i recol·locació, la promoció del treball autònom, i els incentius a la contractació.
 5. Un recull exhaustiu de mesures actives a Catalunya.
 6. Per últim, l’Informe incorpora un document de consideracions amb un total de 69 recomanacions, amb l’objectiu de millorar les polítiques adreçades al col·lectiu objecte d’estudi.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat