CTESC
Cercador

Qui som

Justificació del projecte, objectius i equip de treball

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 72.2 estableix que el CTESC, ens públic amb personalitat jurídica pròpia, és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Així, la missió del Consell és contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat mitjançant l’anàlisi i el debat de les aportacions dels representants de les organitzacions socials i econòmiques a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits de competència del CTESC.

Els objectius estratègics del Consell són:

 • Assessorar el Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques , laborals i ocupacionals.
 • Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya
 • Donar la màxima difusió social a les actuacions del CTESC
puja

Justificació del projecte

Hi ha diversos elements que fan que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) hagi pres la iniciativa de dur a terme l’Observatori de la Responsabilitat Social de l’Empresa.

Primerament, es vol remarcar que el CTESC és un òrgan que aporta, com a element diferencial, una àmplia representació institucional que li permet esdevenir un fòrum permanent d’assessorament, anàlisi i debat entre l’Administració i la societat en general. El CTESC recull les propostes dels agents socials que hi són representats, alhora que analitza l’adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat. Això li permet fomentar la interacció productiva d’idees i propostes i, en definitiva,  és un ens que treballa per potenciar el diàleg social.

En aquest sentit, es promouen diversos estudis sobre la realitat socioeconòmica i laboral a Catalunya i la seva comparació amb la resta d’Espanya i altres països europeus, així com la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències. Això permet, a més d’aprofundir en aquesta realitat, detectar tendències, necessitats i problemàtiques puntuals en l’àmbit competencial propi del CTESC.

Un altre fet significatiu és la importància que adquireix el foment de la capacitat emprenedora i d’iniciativa empresarial per al desenvolupament socioeconòmic de Catalunya, sense deixar de banda un compromís de responsabilitat social per part de les empreses. De fet, a l’Estatut de Catalunya, en l’article 45.5, estableix que la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir especialment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites i mitjanes.

La mesura 75 de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, la qual fa referència al Model de Competitivitat sostenible i responsable, esmenta que cal reflexionar sobre les noves exigències que l’actual context de canvis imposa a les empreses i sobre la necessitat de trobar les respostes que facin possible i compatible la seva competitivitat i la seva sostenibilitat social.

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC va adoptar la decisió de posar en marxa l’Observatori de la Responsabililitat Social de les Empreses de Catalunya, amb l’objectiu principal de conèixer i transmetre a la societat el grau d’avanç i de compromís de les empreses catalanes en la implantació de les pràctiques de Responsabilitat Social de l’Empresa.

L'Observatori de la Responsabilitat Social de l'Empresa del CTESC pretén recopilar l'opinió, els valors, les polítiques i les bones pràctiques d'RSE que desenvolupen les empreses i organitzacions de Catalunya per tal de poder analitzar, difondre i fer el seguiment global de la seva aplicació.

puja

Objectius

Objectius Estratègics

 1. Difondre, participar i fomentar el debat social al voltant de l'RSE.
   
 2. Aportar les experiències particulars de les empreses (amb la seva autorització expressa).

  Se sol·licitarà a les empreses les seves iniciatives voluntàries, més enllà de la legislació en l’àmbit econòmic, laboral o ambiental, i que tinguin alhora un interès específic en publicitar-ho, tot incorporant-se, també de manera voluntària i conscient del què es farà amb aquesta informació, a l’Observatori del CTESC.
   
 3. Implicar empresaris i persones treballadores en el debat sobre l'RSE.

  L’anàlisi de l'economia catalana i els reptes que ha d'afrontar en un futur pròxim ens porten a redefinir-ne, tal i com s’esmenta a l’Acord Estratègic, els seus  elements competitius, d’entre ells, les relacions laborals i la cohesió social.
   
 4. Tasques d’informació a les empreses i les persones treballadores.
   
 5. Facilitar l’intercanvi d’experiències

Objectius Específics

 • Recollir experiències de caire descriptiu a partir dels criteris elaborats pel Consell.
   
 • Recull de material documental sobre l'RSE.
   
 • Difondre activitats, portals, iniciatives públiques i privades, xarxes, plataformes...
 • Facilitar l’establiment de vies de col·laboració entre les empreses, el sector públic i l’economia social i altres observatoris.
   
 • Difondre els acords dels agents socials sobre mesures per al foment de l'RSE en les empreses i en les polítiques sectorials.
puja

Equip

Cap de Projecte

• Xavier Riudor, director del gabinet tècnic

Coordinador

• Carles Sanosa, tècnic de suport

Àrea de Difusió, documentació i publicacions

• Yolanda Salvà, tècnica responsable
• Marta Graell, tècnica especialista disseny gràfic i entorn web
• Carlos Pons, tècnic bibliotecari / documentalista

Àrea de Comunicació

• Isabel Nasarre, tècnica responsable
puja
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat