CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

21/06 | Sector primariAutonòmic
Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.
L’objecte d’aquest Decret és l’establiment d’un marc de governança de la gestió de les activitats vinculades a la pesca professional a  Catalunya basat, d’una banda, en l’establiment de plans de gestió com a eina de regulació, seguiment i control de l’activitat de pesca professional i, d’altra banda, en l’aplicació d’un pla de cogestió com a instrument decisori de les mesures tècniques contingudes en els plans de gestió.
La norma estableix els casos en els quals les activitats relatives a la pesca professional s’han de regular mitjançant plans de gestió i determina com s’han d’elaborar, el procediment per aprovar-los i la seva durada. La norma estableix que les unitats extractives són les destinatàries dels plans de gestió, també determina què pot ser objecte de pla de gestió i estableix quin ha de ser el contingut del pla de gestió. A més es regula la intensitat amb la qual es pot exercir l’activitat pesquera i la seva gestió bioeconòmica i social.
La norma dedica un capítol a regular les funcions, composició i funcionament dels comitès de cogestió ja que són els òrgans col·legiats responsables de la redacció del projecte de pla de gestió i, un cop aprovat, són responsables de la seva aplicació i seguiment.
20/06 | Sostenibilitat i medi ambientUnió Europea
Directiva (UE) 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica.
20/06 | Sostenibilitat i medi ambientUnió Europea
Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell.

Maig 2018 [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat