CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

12/07 | Sostenibilitat i medi ambientUnió Europea
Directiva (UE) 2019/1161 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la que es modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.
12/07 | Afers socials | Igualtat de gènere | Mercat de treballUnió Europea
Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i dels cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.
11/07 | Economia i fiscalitatAutonòmic
Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal.

Juny 2019 [>]

Destaquem...

CTESC
Acord GOV/93/2019, de 25 de juny, de nomenament dels membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Seguretat i salut laborals
Directiva (UE) 2019/983 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball.
Sector primari
Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat