CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

08/10 | Sostenibilitat i medi ambientEstatal
Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.
30/09 | Infraestructures i mobilitatEstatal
Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, d'Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor.
Aquest Reial decret llei modifica l’article 91 de la Llei d’ordenament dels transports terrestres per establir que l’autorització de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit nacional només habilita per realitzar serveis de caràcter interurbà.  Com a conseqüència s’habilita a les comunitats autònomes per a que determinen les condicions en les que podran ser autoritzats i prestats els serveis de transport de viatgers íntegrament en el seu àmbit territorial.
La norma també estableix que s’ha de crear un subgrup de treball que depengui de la comissió de directors general de Transport per compartir bones pràctiques regulatòries i experiències exitoses en aquest tema.
S’atorga al Govern un termini de sis mesos perquè presenti un Projecte de llei de modificació del règim d’infraccions i sancions contingut en la Llei 16/1987 i s’estableix que amb caràcter anual el Ministeri de Foment ha de presentar a la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics un informe en què s’analitzin els resultats de l’aplicació del que disposa el present Reial decret-llei.
També s’estableix el règim transitori, de quatre anys, per les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor existents a l’entrada en vigor d’aquesta norma.
12/09 | Mercat de treball | Unió EuropeaUnió Europea
Decisió (UE) 2018/1215 del Consell, de 16 de juliol de 2018, relativa a les orientacions per a les polítiques d'ocupació dels estats membres.

Setembre 2018 [>]

Destaquem...

Mercat de treball
Resolució TSF/2053/2018, de 4 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord Interprofessional de Catalunya per als anys 2018-2020 (codi de conveni núm. 79100065092016).
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat