CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

11/02 | R+D+iEstatal
Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat.
31/01 | Infraestructures i mobilitat | Mercat de treballAutonòmic
Decret Llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor.
31/01 | Economia i fiscalitatAutonòmic
Acord GOV/10/2019, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022.

Gener 2019 [>]

Destaquem...

Seguretat i salut laborals
Directiva (UE) 2019/130 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de gener de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens o mutàgens durant el treball.
Sector primari
Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.
Economia i fiscalitat
Resolució EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat