CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

Salut

Autonòmic

30/12/2011 | Administració pública | Afers socials | Cultura | Economia social | Infraestructures i mobilitat | Salut | Sector primari | Sostenibilitat i medi ambientAutonòmic
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
30/12/2011 | Administració pública | Afers socials | Cultura | Educació i formació professional | Infraestructures i mobilitat | SalutAutonòmic
Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa.
07/07/2011 | SalutAutonòmic
Acord GOV/108/2011, de 5 de juliol, pel qual es crea el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.
20/01/2011 | SalutAutonòmic
Decret 147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari.
16/12/2010 | SalutAutonòmic
Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
30/11/2010 | SalutAutonòmic
Acord GOV/237/2010, de 23 de novembre, pel qual s'aprova el Pla director de les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor.
30/11/2010 | SalutAutonòmic
Acord GOV/236/2010, de 23 de novembre, pel qual s'aprova el Pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària.
30/11/2010 | SalutAutonòmic
Acord GOV/235/2010, de 23 de novembre, pel qual s'aprova el Pla director de malalties de l'aparell respiratori.
29/11/2010 | SalutAutonòmic
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.
26/11/2010 | SalutAutonòmic
Decret 179/2010, de 23 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d'audiopròtesis i se'n regula el procediment d'autorització.
24/11/2010 | SalutAutonòmic
Acord GOV/215/2010, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla integral d'atenció a les persones amb transtorn mental i addiccions.
16/07/2010 | SalutAutonòmic
Llei 21/2010, del 7 de juliol, d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.
10/06/2010 | SalutAutonòmic
Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
30/10/2009 | SalutAutonòmic
Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
10/07/2009 | SalutAutonòmic
Decret 105/2009, de 7 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues.
27/02/2009 | SalutAutonòmic
Decret 28/2009, de 24 de febrer, pel qual es regula l'atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementària a les prestacions comunes del sistema nacional de salut.
19/02/2009 | Educació i formació professional | SalutAutonòmic
Decret 23/2009, de 17 de febrer, de modificació del Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.
09/02/2009 | SalutAutonòmic
Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.
13/11/2008 | SalutAutonòmic
Decret 219/2008, d'11 de novembre, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.
27/06/2008 | SalutAutonòmic
Decret 124/2008, de 25 de juny, pel qual es modifica el Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.
28/05/2008 | SalutAutonòmic
Acord GOV/90/2008, de 20 de maig, pel qual s'aprova el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
30/04/2008 | SalutAutonòmic
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
15/02/2008 | SalutAutonòmic
Decret 37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.
15/02/2008 | SalutAutonòmic
Ordre SLT/72/2008, de 12 de febrer, per la qual es desplega el Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut.
15/08/2007 | SalutAutonòmic
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.
15/07/2007 | SalutAutonòmic
Decret 159/2007,de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitaciótelemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de laSalut.
15/06/2007 | SalutAutonòmic
Decret 125/2007, de 5 de juny, per la qual es regula l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica.
15/06/2007 | SalutAutonòmic
Resolució SLT/1799/2007, de 7 de juny, per la qual s’aproven les guies d’avaluació de competències en teràpies naturals.
15/03/2007 | SalutAutonòmic
Ordre SLT/46/2007, de 5 de març, per la qual es regula el contingut i el model de la targeta sanitària individual a Catalunya.
15/03/2007 | SalutAutonòmic
Decret 68/2007, de 20 de març, de modificació del Decret 352/1999, de 13 de desembre, pel quales crea la Comissió interdepartamental de la sida a Catalunya.
15/02/2007 | SalutAutonòmic
Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de determinades teràpies naturals.
15/02/2007 | SalutAutonòmic
Acord GOV/238/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla director d'immigració i cooperació en l'àmbit de la salut 2005-2007.
15/11/2006 | SalutAutonòmic
Decret 411/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Medicina Legal deCatalunya.
15/10/2006 | SalutAutonòmic
Decret 391/2006, de 17d'octubre, pel qual es modifica el circuit de notificació de les malalties dedeclaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.
15/10/2006 | SalutAutonòmic
Decret 406/2006, de 24d'octubre, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditaciódels comitès d'ètica d'investigació clínica.
15/10/2006 | SalutAutonòmic
Decret 407/2006, de 24d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de lesProfessions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.
15/10/2006 | SalutAutonòmic
Decret 399/2006, de 24d'octubre, pel qual s'assignen al Departament de Salut les funcions enmatèria de salut i sanitàries de les persones privades de llibertat i demenors i joves internats en centres de justícia juvenil, i s'integren en elsistema sanitari públic els serveis sanitaris penitenciaris i de justíciajuvenil.
15/07/2006 | SalutAutonòmic
Ordre SLT/349/2006, de 6de juliol, de creació del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya,adscrit al Departament de Salut.
15/07/2006 | SalutAutonòmic
Decret 298/2006, de 18 dejuliol, pel qual es regula la Xarxa d'Hemoteràpia i es crea el Sistemad'Hemovigilància a Catalunya.
15/07/2006 | SalutAutonòmic
Acord GOV/5/2006, de 18de juliol, pel qual s'aprova el Pla director d'oncologia 2005-2007.
15/07/2006 | SalutAutonòmic
Acord GOV/6/2006, de 18de juliol, pel qual s'aprova el Pla director de malalties de l'aparellcirculatori 2005-2007.
15/07/2006 | SalutAutonòmic
Acord GOV/7/2006, de 18de juliol, pel qual s'aprova el Pla director de salut mental i addiccions2005-2007.
15/07/2006 | SalutAutonòmic
Acord GOV/83/2006, de 22d’agost, pel qual s’aprova el Pla director sociosanitari 2005-2007.
15/06/2006 | SalutAutonòmic
Reial decret 752/2006, de 16 de juny, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat deCatalunya pels reials decrets 2210/1979, de 7 de setembre, 995/1984, de 25 deabril, i 1264/1984, de 23 de maig, en matèria de sanitat.
15/05/2006 | SalutAutonòmic
Decret 128/2006, de 9 demaig, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Protecció de la Salut.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 27/2006, de 28 defebrer, pel qual es creen el Pla director d'oncologia i el seu ConsellAssessor.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 28/2006, de 28 defebrer, pel qual es crea el Pla director de malalties de l'aparellcirculatori i el seu Consell Assessor.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 29/2006, de 28 defebrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut iel seu Consell Assessor.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 30/2006, de 28 defebrer, pel qual es crea el Pla director de salut mental i addiccions i elseu Consell Assessor.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 31/2006, de 28 defebrer, pel qual es determina la integració del personal estatutari del'Institut Català de la Salut que percep els seus havers pel sistema decontingent i zona en el sistema de prestació de serveis, de dedicació i deretribucions que s'estableixen a la Llei de l'Estatut Marc del personalestatutari dels serveis de salut.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 38/2006, de 14 demarç, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 39/2006, de 14 demarç, pel qual es crea el Pla director sociosanitari i el seu ConsellAssessor.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 40/2006, de 14 demarç, pel qual es crea el Pla director d'immigració i cooperació en l'àmbitde la salut i el seu Consell Assessor.
15/03/2006 | SalutAutonòmic
Decret 53/2006, de 28 demarç, de mesures de reforma de l'Institut Català de la Salut.

Estatal

05/10/2011 | SalutEstatal
Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut pública.
05/09/2011 | SalutEstatal
Resolució de 23 d'agost de 2011, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per al 2011.
29/08/2011 | SalutEstatal
Reial decret 1039/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris marc per a garantir un temps màxim d'accés a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
23/08/2011 | Economia i fiscalitat | Habitatge i urbanisme | SalutEstatal
Reial decret llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per al 2011.
30/07/2011 | Afers socials | SalutEstatal
Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
06/07/2011 | SalutEstatal
Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.
20/01/2011 | SalutEstatal
Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.
31/12/2010 | SalutEstatal
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front del tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i la publicitat dels productes del tabac.
28/06/2010 | SalutEstatal
Reial decret 831/2010, de 25 de juny, de garantia de la qualitat assistencial de la prestació a la interrupció voluntària de l'embaràs.
29/03/2010 | SalutEstatal
Reial decret llei 4/2010, de 26 de març, de racionalització de la despesa farmacèutica amb càrrec al Sistema Nacional de Salut.
31/12/2009 | SalutEstatal
Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, per la qual es publiquen les directrius sobre estudis potautorització de tipus observacional per a medicaments d'ús humà.
31/12/2009 | SalutEstatal
Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
06/11/2009 | SalutEstatal
Reial decret 1616/2009, de 26 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris implantables actius.
06/11/2009 | SalutEstatal
Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.
20/07/2009 | SalutEstatal
Reial decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials.
16/07/2009 | SalutEstatal
Ordre SAS/1904/2009, de 8 de juliol, per la qual es modifica l'annex III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.
16/06/2009 | SalutEstatal
Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues.
19/02/2009 | SalutEstatal
Resolució de 2 de febrer de 2009, de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre drogues, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016.
27/06/2008 | Afers socials | SalutEstatal
Orden PRE/1797/2008, de 18 de junio, sobre acreditació de la condició de pensionista de la Seguretat Social a efectes del reconeixement del dret a la prestació farmacèutica.
30/05/2008 | SalutEstatal
Reial decret 823/2008, de 16 de maig, pel qual s'estableixen els marges, deduccions i descomptes corresponents a la distribució i dispensació de medicaments d'ús humà.
15/10/2007 | SalutEstatal
Reial decret 1269/2007, de 21 de setembre, pel que es regula la concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes per a la implantació dels registres de professionals sanitaris.
15/09/2007 | SalutEstatal
Reial decret 1267/2007, de 24 de setembre, sobre traspàs de les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya relatius a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
15/07/2007 | SalutEstatal
Llei 14/2007, de 3de juliol, d’investigació biomèdica.
15/02/2007 | SalutEstatal
Resolució de 8 de Febrer de 2007, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 1/2007, de 12 de gener, pel qual es deroga la disposició transitòria cinquena de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
15/01/2007 | SalutEstatal
Reial decret llei 1/2007, de 12 de gener, pel que es deroga la disposició transitòria cinquena de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
15/12/2006 | SalutEstatal
Ordre SCO/3997/2006, de28 de desembre, per la qual es determinen els conjunts de medicaments i elspreus de referència i per la qual es regulen determinats aspectes per al’aplicació del disposat per la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties iús racional dels medicaments i productes sanitaris.
15/11/2006 | SalutEstatal
Llei orgànica 7/2006, de21 de novembre, de protecció de la salut i de lluita contra el dopatge enl’esport.
15/11/2006 | SalutEstatal
Reial decret 1338/2006,de 21 de novembre, pel que es desenvolupen determinats aspectes de l’article93 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional delsmedicaments i productes sanitaris en el marc del sistema de preus dereferència.
15/10/2006 | SalutEstatal
Reial decret 1146/2006,de 6 d’octubre, pel que es regula la relació laboral especial de residènciaper a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut.
15/10/2006 | SalutEstatal
Correcció d’errors delReial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel que s’estableix la cartera deserveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per la sevaactualització.
15/10/2006 | SalutEstatal
Reial decret 1207/2006,de 20 d’octubre, pel que es regula la gestió del Fons de cohesió sanitària.
15/07/2006 | SalutEstatal
Llei 29/2006, de 26 dejuliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
15/05/2006 | SalutEstatal
Llei 14/2006, de 26 demaig, sobre tècniques de reproducció humana assistida.
15/02/2006 | SalutEstatal
Reial decret llei 2/2006,de 10 de febrer, pel que es modifiquen els tipus impositius de l’Impost sobreles Labors del Tabac, s’estableix un marge transitori complementari per alsexpenedors de tabac i timbre i es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre,de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, elsubministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

Unió Europea

15/03/2011 | SalutUnió Europea
Declaració del Parlament Europeu, de 5 de maig de 2010, sobre la lluita contra el càncer de mama a la Unió Europea.
06/05/2010 | SalutUnió Europea
Recomanació de la Comissió Europea, de 28 d'abril de 2010, relativa a la iniciativa de programació conjunta de la investigació «Una dieta sana per a una vida sana».
31/12/2009 | SalutUnió Europea
Recomanació del Consell, de 22 de desembre de 2009, sobre la vacunació contra la grip estacional.
14/12/2009 | SalutUnió Europea
Projecte de conclusions del Consell, d'1 de desembre de 2009, sobre incentius innovadors per a antibiòtics eficaços.
14/12/2009 | SalutUnió Europea
Projecte de conclusions del Consell, d'1 de desembre de 2009, sobre alcohol i salut.
09/12/2009 | SalutUnió Europea
Recomanació del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre els entorns lliures de fum.
03/07/2009 | SalutUnió Europea
Recomanació del Consell, de 9 de juny de 2009, sobre la seguretat dels pacients, en particular la prevenció i lluita contra les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.
03/07/2009 | SalutUnió Europea
Recomanació del Consell, de 8 de juny de 2009, relativa a una acció en l'àmbit de les malalties rares.
04/05/2009 | Salut | Unió EuropeaUnió Europea
Decisió de la Comissió, de 30 d'abril de 2009, que modifica la Decisió 2002/253/CE per la qual s'estableixen les definicions dels casos per comunicar les malalties transmissibles a la xarxa comunitària, de conformitat amb la Decisió 2119/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.
30/04/2009 | Salut | Sector primari | Unió EuropeaUnió Europea
La seguretat sanitària de les importacions agrícoles alimentàries. Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu.
30/12/2008 | Salut | Seguretat i salut laborals | Unió EuropeaUnió Europea
Reglament (CE) núm. 1338/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre estadístiques comunitàries de salut pública i de salut i seguretat en el treball.
17/12/2008 | Afers socials | SalutUnió Europea
Resolució del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats membres, reunits en el si del Consell, de 20 de novembre de 2008, relativa a la salut i al benestar dels joves.
15/09/2008 | SalutUnió Europea
Declaració del Parlament Europeu sobre la necessitat d’elaborar una estratègia global de control del càncer.
10/07/2008 | SalutUnió Europea
Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 10 de juliol de 2007, respecte de la Posició Comuna del Consell amb vistes a l’adopció de la Decisió del Parlament Europeu i del Consell per la que s’estableix un segon programa d’acció comunitària en l’àmbit de la salut (2008-2013).
15/01/2008 | SalutUnió Europea
Declaració del Parlament Europeu sobre la hepatitis C.
15/11/2007 | SalutUnió Europea
Decisió núm. 1350/2007/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, per la que s’estableix el segon Programa d’acció comunitària en l’àmbit de la salut (2008-2013).
15/10/2007 | SalutUnió Europea
Resolució del Parlament Europeu sobre el Llibre Verd «Fomentar una alimentació sana i l’activitat física: una dimensió europea per a la prevenció de l’excés de pes, l’obesitat i les malalties cròniques» (2006/2231(INI)).
15/05/2007 | SalutUnió Europea
Posició Comuna (CE) nº 5/2007, de 22 de març de 2007, aprovada pel Consell de conformitat amb el procediment establert a l’article 251 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, amb vistes a l’adopció d’una Decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix un segon programa d’acció comunitari en l’àmbit de la salut (2007-2013).
15/02/2007 | SalutUnió Europea
Decisió de la Comissió, de 12 de Febrer de 2007, per la qual s’adopta el pla de treball de 2007 per a l’aplicació del programa d’acció comunitari a l’àmbit de la salut pública (2003-2008), en el qual s’inscriu el pla de treball anual en matèria de subvencions.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat