CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

Darreres referències incorporades

05/09/2019 | SalutAutonòmic
Acord GOV/120/2019, de 3 de setembre, pel qual es crea l'Observatori de la Mort.
29/08/2019 | SalutAutonòmic
Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

L'objecte d'aquest Decret és regular el procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i de les cures especialitzades, de les infermeres i dels infermers.

Aquest procediment s'aplica al personal d'infermeria que presta serveis en els centres, serveis i establiments sanitaris, de caràcter públic i privat, del sistema de salut i del sistema de serveis socials, amb independència que presti serveis de cobertura pública o no.

02/08/2019 | SalutAutonòmic
Llei 5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
26/07/2019 | Afers socials | ImmigracióAutonòmic
Llei 4/2019, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.
25/07/2019 | Sector primariAutonòmic
Decret 170/2019, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal.
Aquest Decret modifica el concepte de pilot aplicador suprimint el requisit d’estar en possessió del títol i la llicència de pilot comercial d’avió o helicòpter. Es posa de manifest que actualment hi ha tractaments aeris que es poden fer amb drons i que no requereixen que la persona que el controli sigui pilot comercial d’avió o helicòpter.
S’estableix expressament que les Organitzacions de Productors reconegudes per l’Administració puguin ser Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). Fins ara no podien ser-ho atès que les ADV han de ser persones jurídiques legalment constituïdes i sense ànim de lucre i les Organitzacions de Productors tenen la forma jurídica de societat amb ànim de lucre.
També es modifica la referència al portal corporatiu des del qual es poden descarregar els formularis de tramitació.
 
12/07/2019 | Sostenibilitat i medi ambientUnió Europea
Directiva (UE) 2019/1161 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la que es modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.
12/07/2019 | Afers socials | Igualtat de gènere | Mercat de treballUnió Europea
Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i dels cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.
11/07/2019 | Economia i fiscalitatAutonòmic
Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal.
11/07/2019 | Igualtat de gènereAutonòmic
Acord GOV/96/2019, de 9 de juliol, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022.
11/07/2019 | Infraestructures i mobilitatAutonòmic
Acord GOV/99/2019, de 9 de juliol, sobre l'impuls del Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible.
11/07/2019 | Afers socialsAutonòmic
Acord GOV/102/2019, de 9 de juliol, pel qual s'impulsa l'elaboració del Pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat i es crea la Taula del pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat.
11/07/2019 | Mercat de treballUnió Europea
Directiva (UE) 2019/1152 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles a la Unió Europea.
05/07/2019 | Habitatge i urbanismeAutonòmic
Acord de derogació del Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora.
05/07/2019 | SalutAutonòmic
Acord GOV/95/2019, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Pla de prevenció i control de l'hepatitis C a Catalunya.
05/07/2019 | Sector primariAutonòmic
Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
L’objecte d’aquest Decret és, en primer lloc,  regular la gestió de la fertilització del sòl i la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats. En segon lloc, establir mesures per reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari i, en tercer lloc, aprovar i establir el programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya.
La norma determina quines persones o entitats tenen la consideració de persones gestores de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats i les seves obligacions i responsabilitats.
Es regula la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en el marc agrari, tant en l’àmbit de les explotacions ramaderes com en l’àmbit agrícola, i fora del marc agrari.
Dins del marc agrari, la norma estableix,  per a les explotacions ramaderes, l’obligatorietat de disposar d’un pla de gestió que empari la totalitat de la capacitat de bestiar de les explotacions ramaderes i que reflecteixi la gestió de les dejeccions. Es regula, entre d’altres qüestions,  el contingut del pla i el contingut del llibre de gestió de fertilitzants, la declaració anual de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats i la comunicació d’inici d’activitats dels centres de gestió de les dejeccions ramaderes, el contingut del pla de gestió d’aquests centres i el seu llibre de gestió de fertilitzants. Es determina que els Plans de gestió de dejeccions ramaderes els ha d’elaborar i signar una persona tècnica habilitada i s’estableixen quins requisits ha de complir aquesta persona.
Pel que fa a la regulació fora del marc agrari, s’estableix que ha de ser duta a terme per una persona gestora de residus i ha de disposar d’un pla de gestió agrària i es regulen els fangs de depuradora i altres residus orgànics.
La norma també regula supòsits especials de gestió de dejeccions ramaderes, com ara la gestió tradicional dels fems en les explotacions semiintensives que estan ubicades en zones de muntanya, les activitats d’investigació, recerca i/o transferència tecnològica i l’aplicació agrícola de dejeccions procedents de fora de Catalunya.
Atès que les activitats ramaderes estan subjectes al Pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats que executa el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, aquesta norma en regula la inspecció i control així com els mètodes d’anàlisi i laboratoris.
També s’estableixen els requisits per a la implantació de noves explotacions ramaderes i l’ampliació de les existents quan afecten zones vulnerables i es regula l’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes en zona vulnerable.
La norma inclou el règim sancionador per l’incompliment de les disposicions d’aquesta norma i conté 21 annexos que concreten les disposicions establertes en l’articulat de la norma.
 
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat