Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

31/03/2023

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de febrer (núm. 179), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball de Catalunya.

30/03/2023

Dictamen en preparació

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent Ramió, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de llei de l'economia social i solidària de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Economia i Fiscalitat i Unió Europea del CTESC.

27/03/2023

Aprovat l'informe El sector cultural a Catalunya

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 27 de març de 2023, ha aprovat l'informe El sector cultural a Catalunya.

27/03/2023

Aprovat el dictamen sobre el Codi de consum de Catalunya

El CTESC recomana que l'exigència d'atenció presencial per part de les entitats de crèdit bancàries s’estengui a les elèctriques, les telefòniques, les subministradores d'aigua i combustibles per a la llar i les plataformes audiovisuals i de comerç electrònic.

Dictamen 07/2023

27/03/2023

Aprovat el dictamen sobre el Codi de finances públiques de Catalunya

El CTESC recomana que la col·locació d'excedents de tresoreria en operacions d'adquisició temporal d'actius financers sigui amb aquells que tenen rendiment fix i no variable, ja que eventuals pèrdues s'haurien d'imputar al pressupost en detriment d'altres partides.

Dictamen 06/2023

27/03/2023

Aprovat el dictamen sobre la Llei de l'audiovisual de Catalunya

El CTESC valora la inclusió a la norma del respecte a la propietat intel·lectual com a principi orientador però considera que per preservar aquest principi caldria incloure mesures més concretes.

Dictamen 05/2023

23/03/2023

Dictamen en preparació

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del CTESC.

15/03/2023

Oferta d'ocupació pública de Responsable de Comunicació i Documentació del CTESC

El CTESC convoca el procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter laboral fix, d'una plaça de Responsable de Comunicació i Documentació. El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en el procés finalitza el 14 d'abril de 2023.

La informació referent a aquesta convocatòria es troba al Portal de la Transparència del CTESC > Organització > Convocatòries.

Activitats

Ponència a projecte Quadres CCOO Bllapag

Activitat de la presidència

31/03/2023
10.00 - 17.00

Ponència post-grau de mediació laboral

Activitat de la presidència

01/04/2023
9.30 - 13.30

Grup de treball

Reunions dels òrgans

11/04/2023
10.00 - 12.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya