Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 07/2008

Dictamen 07/2008

sobre el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/03/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
15
Observacions a l’articulat
35

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2008-2012

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
24
Acceptades pel Govern
8,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions específiques no s’han tingut en compte 11 observacions ja que tenen un caràcter més general i no estan lligades al text del Pla

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen el CTESC posa de manifest que el Pla director de mobilitat (PDM) posa les bases necessàries per fomentar la mobilitat sostenible i segura en la Regió Metropolitana de Barcelona. També s’assenyala que constitueix un avenç per la planificació integral de la mobilitat tenint en compte tots els instruments necessaris i els agents implicats. D’altra banda, el CTESC considera que la millora de la mobilitat ha de descansar en dos eixos fonamentals, la gestió i millora de les infraestructures de mobilitat tant de les actuals com de les noves que es construeixin.

En el dictamen també s’assenyala que el CTESC considera que per a garantir la plena aplicació de les mesures proposades en el PDM és imprescindible que aquestes mesures siguin coherents amb la resta d’instruments i figures de planejament sectorial i que s’hauria de tenir en compte la inclusió de les actuacions proposades en el PDM en la planificació de rang inferior.

També es posa de manifest que la planificació integral de la mobilitat ha de comportar, bàsicament, una millor gestió de la mobilitat i una optimització de la inversió pública en infraestructures per la mobilitat, i ha d’incidir, de manera més positiva, en el teixit econòmic i productiu, en la reducció del consum energètic, en l’equilibri i l’accessibilitat territorial i en el benestar general de la població.

El CTESC també creu convenient destacar que l’accés de les persones amb mobilitat reduïda hauria de tenir-se més en compte a tot el PDM i, pel que fa a la política tarifària, que s’hauria de tenir en consideració la creació de títols de transport anual adreçats a persones treballadores, escolars, estudiants, persones de baixes rendes i persones en atur.

En el dictamen es valora positivament el procés participatiu que s’ha dut a terme en l’elaboració de les diferents fases del PDM, però es troba a faltar que no s’hagi creat un espai participatiu específic per a fer el seguiment de la posada en funcionament de les mesures i de valoració de les conseqüències de la seva implantació.

Pel que fa a les observacions específiques del dictamen es posa de manifest, entre d’altres, les qüestions següents: es considera que cal reformar la matèria d’informació, tant per l’ús de les infraestructures viàries com pels serveis ferroviaris; es troba a faltar que en la creació d’aparcaments per a camions i vehicles pesants no es contempli també la creació d’aparcaments de mercaderies perilloses; s’hauria d’elaborar una mesura que proposi i unifiqui les condicions mínimes que han de satisfer els intercanviadors; s’haurien d’habilitar grans aparcaments propers a estacions ferroviàries, com a aparcaments dissuasoris; s’hauria d’aprovar un Pla de serveis de transport públic; s’hauria d’aglutinar en un únic òrgan la planificació i gestió del transport públic regional; s’haurien de millorar les freqüències de pas dels tramvies de Barcelona, apropant-les a les del metro i s’hauria de fomentar la posada en marxa de busos llançadora per accedir als espais de desenvolupament econòmic.

Darrera actualització: 02/01/2024