Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 05/2023

Dictamen 05/2023

sobre l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
27/03/2023
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
17

Grau d'acceptació

Norma aprovada pel Govern: Projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
17
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
Norma en tràmit parlamentari.
Comentaris
El Govern només ha acceptat observacions relatives al contingut formal de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora que la norma inclogui el respecte de la propietat intel·lectual com a principi orientador de la prestació dels serveis de comunicació audiovisual, si bé considera que caldria incloure mesures més concretes a l’articulat. També indica que s’hauria d’afegir la competència de l’Administració de la Generalitat, mitjançant l’òrgan competent, per supervisar que els continguts oferts respectin la propietat intel·lectual.

El CTESC recomana, d’una banda, que totes les mencions a l’accessibilitat incorporin la perspectiva d’accessibilitat universal, i d’altra banda, que s’uniformitzi la redacció dels diversos articles que mencionen els mitjans i canals per a facilitar l’accessibilitat, per tal d’adoptar un criteri únic.

El CTESC considera que la norma hauria de recomanar la creació de continguts que promoguin i defensin els drets de la infància des d’una vessant positiva.

El CTESC proposa que s’inclogui com a obligació dels prestadors dels serveis públics de comunicació audiovisual, dels i les titulars de la llicència i dels distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual o de serveis de plataforma d’intercanvi de vídeos el trametre les dades d’audiències al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El CTESC recomana que la norma incorpori que les organitzacions sindicals més representatives tindran garantit el dret a la comunicació audiovisual per a poder emetre emissions en obert de programes de divulgació de les seves activitats i considera que les emissions en obert d’aquests programes s’hauria de realitzar en una franja horària no marginal.

Tenint en compte que aquest Avantprojecte de llei també modifica la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell Audiovisual de Catalunya, el CTESC recomana que s’incloguin com a funcions del Consell les següents:

  • Facilitar les eines pedagògiques en tots els àmbits per promoure l'alfabetització digital.
  • Requerir les dades relatives a audiències als diferents prestadors de serveis de comunicació audiovisual i elaborar informes anuals sobre aquest aspecte.
  • Vetllar i garantir el respecte i la protecció de la propietat intel·lectual dels continguts oferts pels prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
  • Establir contacte permanent amb la representació legal de les persones treballadores dels diferents mitjans audiovisuals de Catalunya per garantir el respecte dels drets laborals.

El CTESC aconsella que es creï un Consell assessor del Consell de l’Audiovisual de Catalunya com a òrgan consultiu i de participació amb l’objectiu de ser un marc de referència i de diàleg permanent per donar resposta a les necessitats i demandes de les empreses i de les persones treballadores del sector. Aquest Consell hauria d’estar integrat per representants del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

El Dictamen també conté observacions tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.

Darrera actualització: 02/05/2024