Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 06/2009

Dictamen 06/2009

sobre el Projecte de decret regulador dels procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
06/04/2009
Aprovació
24 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
20

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
10,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
50%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu a les observacions del CTESC i se n’han acceptat tant de forma com de contingut. No han estat acceptades aquelles en les que el CTESC sol·licitava la presència del Departament d’Agricultura, ja fos per emetre informe o per formar part de diferents Comissions

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera positiu aquest Decret ja que millora la situació actual respecte els tràmits i procediments administratius que s’han de realitzar en la implementació d’infraestructures d’energia eòlica i fotovoltaica i dóna més seguretat jurídica als promotors.

El CTESC recomana que en el disseny, l’autorització administrativa, la instal·lació, el manteniment i les compensacions pels béns i drets afectats dels parcs eòlics i de les instal·lacions fotovoltaiques es tingui en compte la previsió de les corresponents línies d’evacuació d’energia i que es contempli el seu soterrament sempre que sigui possible.

Es posa de manifest la rellevància que la norma dóna al paisatge i s’assenyala la necessitat d’arribar a un equilibri entre el correcte desenvolupament dels parcs eòlics i solars i la protecció, gestió i ordenació del territori i del paisatge. També s’indica que el sòl és un recurs limitat que cal protegir, especialment aquells sòls considerats d’alt valor agrari per les seves característiques agronòmiques, per la qual cosa és recomana conservar-los i tendir a evitar que aquestes instal·lacions s’emplacin en zones d’alt valor agrari.

D’una banda es valora de forma positiva que el Decret tingui en compte els aspectes ambientals, els paisatgístics i els energètics per separat, però en una mateixa tramitació, i que el Decret tingui un caràcter interdepartamental.

D’altra banda es considera que el departament competent en matèria d’agricultura també hauria d’informar sobre determinades qüestions de la tramitació, així, es proposa que, amb caràcter previ a la determinació d’una Zona de Desenvolupament Prioritari, sigui necessari disposar d’un informe d’aquest departament que versi sobre l’afectació a les infraestructures agràries, la qualitat dels sòls agraris i la delimitació dels sòls d’alt valor agrari i també s’hauria d’incloure un informe d’aquest departament en la tramitació administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica. També es considera que aquest departament hauria de tenir un vocal a la Comissió de selecció de projectes i un representant a la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics atès que molts parcs eòlics i les seves línies d’evacuació afecten al sòl agrari.

També es fan observacions sobre qüestions de forma de la norma, com ara reordenació d’articles, referències a normativa aplicable, unificació de terminologia per, a criteri del CTESC, fer la norma més entenedora.

Vots particulars

Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on posa de manifest que les instal·lacions eòliques, fotovoltaiques i les seves línies d’evacuació impliquen una ocupació important del territori en sòl no urbanitzable que suposen una afectació al sòl agrari que cal tenir en compte específicament en l’autorització d’aquest tipus d’instal·lacions.

CCOO ha presentat un vot particular on manifesta la seva valoració positiva que el Projecte de decret incorpori l’avaluació de l’impacte de gènere en la implantació de parcs eòlics a les Zones de Desenvolupament Prioritari mitjançant el seu requeriment en l’informe tècnic que ha d’acompanyar les sol·licituds que es presentin al concurs per l’establiment de parcs eòlics.

Darrera actualització: 03/07/2024