Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 14/2022

Dictamen 14/2022

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i sobre el Pla territorial sectorial d'habitatge

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
10/10/2022
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
13
Observacions a l’articulat
21

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC valora positivament el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya i considera que ha de ser un dels instruments de planificació i programació de l’habitatge per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. També comparteix l’objectiu d’assolir un parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals, en un termini màxim de 20 anys, tot i que considera que caldria un acompanyament de polítiques urbanístiques i instruments de gestió.

Pel que fa a l’objectiu del pla d’incrementar el parc d’habitatge de lloguer social fins al 7% del parc d’habitatges principals, el CTESC manifesta que s’ha d’incrementar aquest percentatge fins a assolir la mitjana de la UE-28, que és del 9%. També recomana que s’incloguin com a habitatges de lloguer social els habitatges en cessió d’ús i aquells en què les persones que hi visquin rebin ajuts al lloguer.

El CTESC proposa que les normes del pla incloguin els indicadors que s’utilitzaran per avaluar i fer el seguiment dels seus objectius.

El CTESC sosté que per poder assolir els objectius del pla cal garantir dotacions pressupostàries estables, periòdiques i suficients i, d’acord amb les dades estimades del pla, considera que el Govern hauria d’assumir un compromís plurianual de, com a mínim, 800 milions d’euros anuals.

El CTESC manifesta que per atendre la demanda d’habitatge a Barcelona, especialment el de preu assequible, per fer una diagnosi del sòl disponible en l’àmbit del seu territori i de les necessitats d’habitatge, per incrementar el parc públic d’habitatge de lloguer social i per assolir l’objectiu del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials, s’hauria de considerar el conjunt de municipis inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El CTESC assenyala que les reserves de sòl per a habitatge protegit són fonamentals per poder garantir el dret a l’habitatge i complir amb els objectius del pla, però considera que s’han d’impulsar i prioritzar altres eines per ampliar l’oferta d’habitatge destinat a polítiques socials. També considera important apostar per formules com les oficines municipals de mediació, que faciliten l’accés a l’habitatge a un preu inferior al de mercat tot i oferint garanties de cobrament i subvencions a la rehabilitació adreçades a la propietat dels habitatges. D’altra banda manifesta que el Pla territorial sectorial d’habitatge hauria de preveure mesures específiques per fomentar l’habitatge en cessió d’ús.

El CTESC considera prioritari apostar per l’habitatge de protecció de lloguer envers el de propietat, com a mesura perquè aquest tipus d’habitatges mantinguin sempre la condició d’habitatge de protecció i considera fonamental que els habitatges de protecció oficial no es puguin desqualificar i passar al mercat lliure perquè genera ineficiència en les polítiques públiques d’habitatge.

El CTESC recomana que el reglament que ha de regular el Fons de Solidaritat Urbana s’aprovi en el termini d’un any des de la data de la publicació del pla.

El CTESC proposa afegir dos plans específics d’habitatge, un de prevenció i protecció davant situacions de desnonaments i l’altre per a les persones amb discapacitat.

En el dictamen també es recullen algunes de les recomanacions formulades en l’estudi El dret a l’habitatge aprovat l’any passat pel CTESC. D’una banda s’incorporen consideracions a les directrius a tenir en compte en matèria de política d’habitatge i d’altra banda recomanacions per incloure en el desenvolupament dels plans específics de lluita contra el sensellarisme, per a la gent gran, de lloguer privat i de rehabilitació.

Darrera actualització: 03/07/2024