Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 01/2008

Dictamen 01/2008

sobre el Projecte de decret d'eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
04/02/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
16
Observacions a l’articulat
17

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
17
Acceptades pel Govern
6,2
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
37%
Comentaris
El Govern ha recollit algunes observacions de tipus formal i altres referides al contingut de la norma. S’havien fet observacions a un article que s’ha suprimit i no consta en el Decret aprovat.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En aquest dictamen el CTESC valora de forma positiva la iniciativa que dóna lloc al Projecte de decret, ja que facilita alguns tràmits de l’activitat econòmica i empresarial, i estableix un nou model de relació amb l’administració. Tot i així es posa de manifest que el Projecte de decret no assoleix les expectatives generades, tant en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, com en els Acords de Govern que anunciaven mesures per facilitar els tràmits administratius a les empreses. Es considera que aquest és un primer pas que caldria aprofundir amb una avaluació del conjunt de tràmits

En el dictamen també es destaca de forma positiva l’exigència de l’informe de l’impacte regulatori així com l’establiment d’una Guia de bones Pràctiques per a l’elaboració i revisió de la normativa, com a actuació “ex-ante”. Es remarca la necessitat de reforçar l’anàlisi de l’impacte regulatori “ex-post”, ja que es considera que no es desenvolupa suficientment.

D’altra banda es posa de manifest que l’Administració hauria d’habilitar un canal d’informació telemàtic, que permeti conèixer d’una forma àgil i centralitzada, tots els tràmits administratius que potencialment són d’aplicació als administrats i que permeti conèixer, en tot moment, la seva situació respecte d’un procés en qüestió.

També es remarca que en la norma ha de quedar clar que les funcions de la Oficina de Gestió Eempresarial en cap cas poden menyscabar les competències assignades als Departaments de la Generalitat de Catalunya.

En el dictamen s’assenyala que aquest Decret de simplificació administrativa no és l’instrument adequat per modificar diferents normatives sectorials, tal i com es fa a les disposicions finals, les quals no suposen cap eliminació o simplificació de tràmits administratius.

Darrera actualització: 24/04/2024