Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 13/2009

Dictamen 13/2009

sobre el Projecte de decret dels òrgans de participació i de coordinació del sistema català de serveis socials

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
08/06/2009
Aprovació
30 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
45

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 202/2009, de 22 de desembre , dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
45
Acceptades pel Govern
21,3
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
47%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

EL CTESC considera que aquesta norma representa un esforç per donar sentit, ordre i coherència sistèmica al conjunt d’espais pre-existents i posteriors a la Llei 12/2007 de serveis socials. Es valora positivament l’esforç adreçat a corregir la fragmentació d’espais, activitats i serveis que tradicionalment ha operat en aquest àmbit.

Es considera que cal reforçar el paper dels òrgans de participació, el valor afegit de les seves activitats i funcions i dels seus membres en el disseny i seguiment de les polítiques públiques en l’àmbit dels serveis socials.

Es posa de manifest que la composició del Ple i de la Comissió Funcional pot ser inoperativa per la gran quantitat de vocals que en formen part, perquè hi ha un desequilibri en la procedència dels representants i perquè no queda garantida la participació dels agents socials. D’altra banda, l’elevat nombre de persones en representació de l’Administració Autonòmica es considera que pot desvirtuar el caràcter de fòrum de participació de la societat civil.

Es considera inadequada la referència específica de la representació de les empreses d’iniciativa social que s’inclou en l’apartat de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya. S’indica que el concepte i la condició d’organització empresarial més representativa ja garanteix la defensa dels interessos de les empreses d’iniciativa social.

Es posa de manifest que per a garantir la participació real és necessari que s’estableixin mecanismes útils i àgils de transmissió d’informació, alhora que es remarca que aquesta informació ha de ser transparent, periòdica i puntual.

El CTESC considera necessari que en el text de la norma es regulin qüestions procedimentals com ara determinar la periodicitat de les reunions ordinàries i preveure la convocatòria de reunions extraordinàries, determinar els quòrums necessaris per a la constitució vàlida dels òrgans i els quòrums i mecanismes per a la presa d’acords.

Es considera que els informes sobre el mapa de serveis socials i sobre la cartera de serveis socials han de ser preceptius, per posar aquesta qüestió de manifest s’han fet esmenes a l’articulat.

Es proposa que entre les funcions dels Consells territorials, Consells municipals i Consells supramunicipals s’inclogui la de crear un pla territorial de serveis socials amb la mateixa vigència que el pla general.

Darrera actualització: 03/07/2024