Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 03/2014

Dictamen 03/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
03/02/2014
Aprovació
30 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
1,5
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
30%
Comentaris
El Govern ha acceptat una observació referida a incloure exempcions a l’impost per a casos excepcionals i una altra per augmentar el percentatge de bonificació en el cas d’inversió en millora atmosfèrica. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix l’objectiu d’aquesta norma pel que fa a internalitzar els costos d’activitats amb un sensible risc d’afectació a l’entorn ambiental i a la salut pública, però considera que els impostos que es creen haurien de respectar el principi d’eficàcia ambiental, és a dir, la seva capacitat de resoldre el problema que pretén corregir. Es recomana que els nous ingressos obtinguts per les figures tributàries creades tinguin un destí prioritari relacionat amb el fet imposable que els origina.

El CTESC sol·licita la unificació de criteris del fet imposable de les figures tributàries creades, específicament aquelles directament vinculades a la qualitat de l’aire, pel que fa a la condició territorial d’estar ubicat o desenvolupar l’activitat en un territori pertanyent a una zona de protecció especial. D’altra banda, considera que s’hauria de fer esment o incorporar alguna referència o mesura relativa al principal focus de contaminació de l’aire, el tràfic rodat.

El CTESC considera que en les exempcions de l’impost sobre emissions contaminants de l’aviació comercial, s’hauria d’incloure una referència a les situacions excepcionals, com els aterratges induïts per problemes d’operativitat en aeròdroms propers, aterratges d’emergència o accions específiques de suport a zones on es desenvolupen campanyes solidàries i humanitàries. També es recomana incloure un període transitori de sis mesos, des de l’aprovació de la Llei, per facilitar l’adaptació dels operadors.

Se sol·licita la modulació de l’impost meritat per les instal·lacions industrials i, per garantir l’eficàcia ambiental del tribut, es proposa que el gravamen aplicable consideri l’aplicació de les Millores Tècniques Disponibles i l’evolució de les emissions per unitat de producte, així com el desenvolupament de models de gestió ambientals avançats.

En l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera, el CTESC recomana clarificar el procediment de càlcul per a cada factor, que en el text es deriva al desenvolupament reglamentari i que s’incentivi de manera més decidida la reducció d’emissions.

Foment va presentar un vot particular en el qual constata que aquesta norma s’afegeix a altres mesures que, en el mateix període incideixen negativament sobre la competitivitat de les activitats econòmiques afectades, considera que es podria haver plantejat un programa de mesures alternatiu per aconseguir els resultats ambientals desitjats, prèviament definits.

També constata que la creació de tres figures impositives de naturalesa, estructura i motivació diferent, sota una empara ambiental, no està prou justificada ni pels impactes relatius en l’atmosfera que generen les activitats afectades, ni pel disseny dels tributs que en alguns casos no preveuen el principi d’eficàcia ambiental.

D’altra banda, sol·licita que es considerin els efectes sobre la competència territorial que aquest impostos provocaran en determinades activitats i concretament, aquells que recauen sobre les companyies aèries que operen a l’Aeroport de Barcelona pel fet d’estar en una Zona d’Especial Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

Darrera actualització: 02/05/2024