Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 13/2022

Dictamen 13/2022

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc.

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
27/09/2022
Aprovació
16 a favor, 0 en contra, 10 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC considera que les modificacions que es proposen en relació amb les suspensions temporals poden contribuir a augmentar l’oferta de màquines recreatives en funcionament i, per tant, serien contraries a la voluntat manifestada de reduir progressivament l’oferta de joc.

Per tal de prevenir ludopaties en infants i joves, el CTESC recomana regular la distància que han de mantenir els bingos, casinos i salons de joc respecte dels centres educatius, tenint en compte el que s’ha establert en altres comunitats autònomes com la Comunitat Valenciana i Cantàbria. Pel que fa als establiments amb llicència vigent que no compleixen el règim de distàncies mínimes respecte dels centres d'educació primària, educació secundària, batxillerat i formació professional que estableix aquest Projecte de decret, el CTESC recomana afegir una disposició transitòria que reguli uns períodes obligatoris d'adaptació. També considera que als establiments que tinguin sol·licituds de permisos en tràmit se'ls hauria d’aplicar aquesta nova regulació.

La norma elimina el límit d’aforament de 600 places per a les autoritzacions de noves sales de bingo i ampliació de les ja existents; el CTESC recomana mantenir aquest mínim per continuar amb una política de joc responsable i de prevenció de les ludopaties.

La norma limita a quatre el nombre de casinos de joc autoritzats a tot el territori de Catalunya i excepcionalment estableix que al centre recreatiu de Vila-seca i Salou es poden autoritzar fins a un màxim de sis casinos més; el CTESC considera que s’hauria d’eliminar aquesta excepció tenint en compte la normativa en matèria de protecció dels infants i adolescents.

En una disposició transitòria s’estableix que a les empreses operadores se’ls pot concedir la suspensió del permisos d’explotació fins al 10% del total de determinades maquines recreatives i d’atzar i que les empreses que superin aquest 10% disposen d’un termini d’un any per donar compliment al percentatge. El CTESC recomana que es rebaixi aquest termini d’un any a tres mesos.

El CTESC no està d’acord amb la disposició transitòria que estableix que el permís d’explotació es donarà d’alta automàticament si no se sol·licita el manteniment de la suspensió.

Foment i PIMEC han presentat conjuntament un vot particular per deixar constància, d’una banda, d’algunes observacions que havien presentat sobre les suspensions temporals dels permisos d’explotació i que no han estat recollides al dictamen. No estan d’acord en què les suspensions siguin per semestres naturals, atès que impliquen un increment de la càrrega burocràtica per a les empreses operadores i un augment del cost fiscal per a les empreses en concepte de taxes de gestió.

D’altra banda, estan en desacord amb algunes de les observacions del dictamen:

  • Consideren que la distància que preveu el Projecte de decret de 300 metres, com a mínim, dels bingos, casinos i sales de joc respecte dels centres educatius ja garanteix suficientment la prevenció de ludopaties en infants i joves i no comparteixen la proposta de regular aquesta distància tenint en compte el que s’ha establert en altres comunitats autònomes com la Comunitat Valenciana i Cantàbria.
  • No comparteixen que s’hagi de mantenir el límit d’aforament actual de 600 places per a les autoritzacions de noves sales de bingo i ampliació de les ja existents.
  • Consideren que no és objecte d’aquest Projecte de decret la regulació de normes aplicables als casinos de joc autoritzats en els centres recreatius turístics.

Darrera actualització: 02/05/2024