Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011 > Dictamen 02/2011

Dictamen 02/2011

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
23/05/2011
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
22

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
4,7
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
24%
Comentaris
El Govern ha acceptat tres observacions referides a qüestions formals de la norma i dues observacions sobre el seu contingut. No hi ha hagut cap variació en el tràmit parlamentari

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que la creació d’algunes taxes (en matèria d’ensenyament i d’inspecció tècnica d’habitatges), l’ampliació de nous fets imposables (en matèria d’ensenyament i pesca) i l’actualització elevada d’algunes taxes (en matèria d’ensenyament) no estan suficientment justificades. Es considera que tampoc no està suficientment justificada, en relació amb la constitució de societats subjectes a normes civils i mercantils, l’eliminació de certs controls parlamentaris.

El CTESC considera que la quantia del gravamen de protecció civil que afecta les instal·lacions nuclears hauria de ser revisada tenint en compte el risc d’aquest tipus d’activitat; que s’hauria d’aclarir que la taxa per a l’ocupació de terrenys forestals és de caire anual; que la reducció per a les microempreses incloses en la categoria de serveis d’allotjament hauria de situar-se en el 60%, i no en el 40%, respecte a la quota general; que s’hauria d’incloure també les taxes de renovació i no només d’obtenció de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea, i que l’import per a la renovació de l’etiqueta hauria de ser inferior al de l’obtenció.

El CTESC posa de manifest que no s’haurien de suprimir els percentatges incrementats de deducció per inversió en l’habitatge habitual ja que considera que no és una mesura adequada en la conjuntura actual i que tindrà un impacte negatiu sobre l’activitat del sector de la construcció i sobre la cohesió social. També considera que no s’hauria de suprimir la devolució de l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs suportat per agricultors i ramaders, ja que ho troba contrari a l’establert en la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, acord ratificat en la legislatura actual mitjançant la Moció 2/IX del Parlament, sobre el sector agroalimentari.

El CTESC considera que l’Àrea d’Impuls del Crèdit Català Agrari (creat a conseqüència de la derogació de l’Institut Català de Crèdit Agrari -ICCA-) com una àrea especialitzada de l’Institut Català de Finances (ICF) no recull suficientment la realitat econòmica i financera del col·lectiu de les societats cooperatives agràries. Es considera que aquesta norma hauria de regular que les cooperatives agràries, amb i sense secció de crèdit, passin a ser considerades com a objectiu específic en el finançament agrari per part del Govern de Catalunya. Pel que fa al personal de l’ICCA, tant el laboral com el funcionari, considera que cal negociar la seva incorporació a l’ICF o la seva permanència a la Generalitat, tenint en compte les seves condicions laborals i que, en cap cas, això ha d’originar una minva de les seves condicions laborals actuals ni un greuge respecte a la seva carrera administrativa.

La norma estableix que en les operacions de crèdit de la Generalitat se n’haurà de donar compte al Parlament; el CTESC considera que hauria de ser el Parlament qui les autoritzi.

La Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial estableix l’obligació del Govern de publicar anualment una convocatòria de sol·licituds d’ajuts. En la norma es planteja la supressió d’aquesta obligació, que quedaria condicionada a la disponibilitat del fons. El CTESC recomana regular aquesta possible exoneració anual en la Llei de pressupostos.

Darrera actualització: 24/04/2024