Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011 > Dictamen 19/2011

Dictamen 19/2011

sobre el Projecte de decret dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
29/12/2011
Aprovació
12 a favor, 0 en contra, 5 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 43/2012, de 24 d'abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
2,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
42%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions que pel seu contingut clarifiquen i fan més entenedora la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que l’eliminació de la necessitat d’autorització sanitària prèvia al funcionament dels laboratoris de salut ambiental i alimentària requereix que la norma fixi un reforçament del control posterior en un termini raonable per donar les garanties suficients a la ciutadania. També considera que s’ha de garantir la qualitat dels resultats analítics i la utilització de tècniques analítiques normalitzades i/o validades.

El CTESC considera que quan es parla de la titulació universitària de què ha de disposar la persona responsable de les operacions tècniques del laboratori, caldria fer esment que les titulacions universitàries de "ciències" o "enginyeria" haurien d’estar homologades i relacionades amb l’àmbit dels laboratoris.

Pel que fa a la metodologia a emprar, el CTESC considera que s’hauria de fer constar que l’assaig ha d’utilitzar un mètode validat o reconegut per la normativa específica o unes tècniques de reconegut prestigi.

El CTESC proposa que per tal de millorar la qualitat i les garanties de la xarxa de laboratoris de salut pública s’hauria de disposar d’un sistema d’actuació en el cas que es detectin errades en els processos analítics i en el cas d’una possible contaminació i/o trencament de la seguretat microbiològica.

Vots particulars

CCOO de Catalunya considera que per garantir que el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària faciliti a l’Administració sanitària i a la ciutadania el coneixement dels recursos analítics existents en cada moment, amb activitat operativa i/o comercial dins de l’àmbit territorial de Catalunya, caldria que es regulés que la inscripció al Registre dels Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària amb establiment a altres comunitats autònomes o països membres de la Unió Europea, no pogués comportar, en cap cas, diferències en el compliment dels requisits necessaris per a l’exercici de l’activitat respecte dels laboratoris de salut ambiental i alimentària amb establiment a Catalunya.

En el seu vot particular, UGT posa de manifest que les activitats dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial reuneixen totes les condicions establertes en l’article 9, relatiu als règims d’autorització, de la Directiva 2006/123/CEE i per tant han d’estar sotmeses al règim d’autorització prèvia.

Darrera actualització: 03/07/2024