Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 18/2008

Dictamen 18/2008

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el dret de reallotjament dels afectats per actuacions urbanístiques

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
04/07/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
8,6
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
66%
Comentaris
L’estructura del Decret ha canviat substancialment del que es va presentar per dictaminar, ara és més entenedora. S’han tingut en compte varies de les observacions sobre el contingut del Decret que feia el CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen valora positivament la voluntat de superar les actuals disfuncions de la regulació del dret de reallotjament. Malgrat això, es considera que la nova tipologia d’habitatges per afectats urbanístics no hauria de convertir-se, en la pràctica, en l’única tipologia d’habitatges destinats al reallotjament d’afectats per actuacions urbanístiques. En aquesta línia, proposa eliminar que el reallotjament s’hagi de fer efectiu, amb caràcter general, en aquesta nova tipologia.

D’altra banda, es considera que la durada del règim de protecció que s’estableix al Projecte de decret per als habitatges de substitució hauria de ser coherent amb la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Es proposa exigir que en cas de mutu acord entre els titulars del dret de reallotjament i els obligats a fer-lo efectiu es comuniqui al Departament competent en matèria d’habitatge i que es faci constar en escriptura pública, als efectes de donar més seguretat jurídica als supòsits de segones o posteriors transmissions.

Es proposa unificar els requisits exigits per l’accés als habitatges de substitució, eliminant les diferències que conté el Projecte de decret en funció de la ubicació de l’habitatge de substitució.

També es proposa que en el cas d’escreix de la superfície en el nou habitatge de substitució, es reconegui el dret a accedir a un préstec preferencial fins al 100%, amb el límit del 80% del preu o valor de taxació de l’habitatge.

Finalment, una altra proposta va dirigida a admetre la possibilitat que els titulars del dret de reallotjament puguin optar a l’adquisició d'espais annexes.

Darrera actualització: 02/01/2024