Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 02/2020

Dictamen 02/2020

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
13/01/2020
Aprovació
33 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 65/2020, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
31%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que cal definir millor el barem d’acreditació del grau d’implantació del 51% de les activitats econòmiques del producte o sector. Tal com ho estableix la norma, les entitats que sol·liciten el reconeixement són les que proposen com s’ha de mesurar la representativitat, la qual cosa, a parer del CTESC, crea inseguretat jurídica, no dona cap garantia d’uniformitat de criteris en tot el sector agroalimentari i pot provocar una disfunció del sistema, ja que les mateixes entitats són art i part. El CTESC considera que el grau d’implantació s’ha d’acreditar mitjançant un barem que ha d’establir el departament competent en matèria agroalimentària, segons les bases de dades i estadístiques de què disposa l’Administració, sens perjudici d’altres bases de dades de les quals es tingui constància.

El CTESC recomana que es defineixi el grau de representativitat de les diferents entitats membres de l’organització interprofessional agroalimentària a partir de les estadístiques oficials. Tenint en compte que la norma permet comprovar aquest grau basant-se en altres sistemes, el CTESC considera que no queda clar el criteri pel qual es pot prescindir de les estadístiques oficials per comprovar el grau de representació ni tampoc com es farien servir.

El CTESC considera que cal establir un mecanisme per tal que el departament competent en aquesta matèria pugui auditar els percentatges de suport de l’acord d’extensió de normes que presenta la interprofessional.

Foment, en el seu vot particular, manifesta que la creació d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya dificulta l’actuació dels operadors agraris, atès que provoca duplicitat entre les interprofessionals estatals i autonòmiques. A més, habilita que el sector privat agroalimentari català pugui adoptar mesures i acords diferents a la resta de l’Estat. Aquesta duplicitat d’acords crea inseguretat jurídica i confusió i augmenta la incertesa en els mercats, creant un efecte contrari al pretès, així com un doble pagament derivat de l’extensió de normes.

Consideren que el sistema de fixació del grau de representativitat de les diferents entitats membres de l’organització interprofessional agroalimentària s’hauria de basar en la proporció d’empreses i treballadors del total a qui representen.

En el vot particular, la Unió de Pagesos posa de manifest que les observacions del Dictamen en relació amb el barem, per una banda, xoquen amb la llibertat d’associació de les entitats representatives dels interessos econòmics, al proposar que no es pugui portar a terme si no hi ha un barem previ establert pel departament competent en matèria agroalimentària, i, per una altra banda, xoquen amb l’establert al Conveni 87 de l’Organització Internacional del Treball sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació pel que fa a què les autoritats públiques han d’abstenir-se de tota intervenció que tendeixi a limitar el dret o a entorpir el seu exercici legal i que la legislació no ha de menyscabar ni ser aplicada de manera que menyscabi les garanties previstes en l’esmentat Conveni.

Darrera actualització: 02/05/2024