Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 16/2008

Dictamen 16/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/05/2008
Aprovació
24 a favor, 1 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
16
Observacions a l’articulat
46

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
41
Acceptades pel Govern
15,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
37%
Comentaris
S’han fet 5 observacions sobre articles o apartats que, posteriorment, el Govern ha suprimit del text de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera necessària una reforma de la Llei 3/1998. Però posa de manifest que encara no ha acabat el període d’adequació de les empreses a aquesta Llei i considera que la superació definitiva d’aquesta etapa ajudaria a identificar les solucions als problemes derivats de la seva implementació.

En el Dictamen es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria d’identificar les qüestions més problemàtiques de la normativa en vigor, com ara l’establiment dels casos en què les activitats sotmeses a comunicació requereixen d’una certificació, el temps màxim en que una activitat mòbil pot ser declarada de caràcter temporal, els criteris quantitatius per a la intervenció administrativa en el cas de canvi substancial i no substancial, i concretar les seves solucions sense remetre-les al futur desenvolupament reglamentari.

Es recomana que es tingui en compte que, en aquests moments, s’està debatent la reforma de la Directiva 2008/1/CE, de 15 de gener, relativa a la Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i es proposa que es faci una Llei de prevenció i control ambiental específica per a les petites i mitjanes empreses, diferenciada de la que afecta a les grans instal·lacions industrials identificades per l’esmentada Directiva.

El CTESC considera que la incorporació del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, afegeix complexitat a la norma donat que l’Avantprojecte afectarà a una majoria d’activitats que no hauran d’estar sotmeses al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. El CTESC considera que caldria clarificar les definicions que s’incorporen i els procediments associats a l’obtenció de l’avaluació d’impacte ambiental.

Es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei s’hauria d’adaptar als objectius de racionalització, simplificació de procediment i clarificació. Pel que fa a la nova estructura dels annexos, es considera que no aporta prou claredat al sistema, pel fet de voler encaixar o integrar els annexos no coincidents del Reial decret legislatiu 1/2008 amb els de la Directiva 2008/1 i els de la Llei 3/1998.

El CTESC considera que els controls periòdics i revisions establerts en aquest Avantprojecte de llei haurien de coordinar-se i convalidar-se, si s’escau, amb d’altres controls sectorials legalment exigibles.

Es considera que el silenci administratiu establert en l’Avantprojecte de llei hauria de ser positiu i que l’Administració ha d’aplicar els esforços necessaris per evitar que els silencis es produeixin per manca de recursos i que aquests comportin perjudicis per a les empreses.

El CTESC valora de forma positiva que sigui una llei exclusivament ambiental, que pel que fa a les activitats sotmeses al règim de comunicació es delimiti la discrecionalitat dels ajuntaments i no se sotmetin a revisió, que es doni valor al sistema de gestió ambiental EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), que es creï la Comissió d’Avaluació i Seguiment de l’aplicació de la Llei.

Darrera actualització: 24/04/2024