Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 15/2008

Dictamen 15/2008

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2008-2009 de Catalunya

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
13/05/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
20
Observacions a l’articulat
43

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
41
Acceptades pel Govern
9,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
23%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte dos observacions ja que tenen caràcter general

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que, en opinió del CTESC, la Cartera de serveis socials s’hauria d’haver aprovat de forma simultània a la Llei 12/2007, de serveis socials, ja que es considera que mentre la Cartera de serveis no estigui en vigor el Sistema Públic de Serveis Socials està buit de contingut. D’altra banda s’assenyala que aquesta Cartera desenvolupa escassament els serveis de promoció de l’autonomia.

En el dictamen també s’assenyala que caldria especificar els perfils professionals associats a alguns serveis i, incloure, en alguns d’ells els perfils de psicologia i/o pedagogia.

En varies de les observacions es posa de manifest que s’hauria de determinar la ràtio mínima de professionals per persones usuàries o el nombre de casos anuals que es poden atendre. D’altra banda es considera que en els serveis d’atenció a la dependència les ràtios dels professionals previstes són insuficients.

El CTESC troba a faltar, en moltes fitxes de prestació de serveis, la figura del cuidador directe o auxiliar i una definició, amb el perfil professional i les tasques a desenvolupar, de la figura del professional de referència. Es considera necessària una regulació específica sobre les funcions i les aportacions de les persones voluntàries dels serveis social i també que s’estableixi la figura de la treballadora familiar.

En el dictamen es recomana, pel que fa al copagament, que no superi allò que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia i d’atenció a la dependència. En l’article que regula el copagament es proposa incloure un afegitó per recordar que, tal i com disposa l’article 65 de la Llei 12/2007, els serveis socials bàsics han de tendir a la gratuïtat i també que no s’ha d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos econòmics.D’altra banda es posa de manifest que els criteris per determinar el copagament, per part de les entitats locals respecte a la prestació de teleassistència i la prestació d’ajut a domicili, han de ser uniformes per garantir el principi d’equitat territorial.

Pel que fa a la garantia de la prestació, es considera que haurien de ser garantits i no sotmesos a disponibilitat pressupostària, el servei de transport adaptat, el servei de llar amb suport o residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física i les ajudes per a l’autonomia personal per les persones amb Grau III de dependència reconegut.

En el dictamen es posa de manifest que la Cartera de serveis socials hauria de preveure el servei de centre de nit.

També es posa de manifest que s’hauria d’establir la col·laboració amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals per definir els perfils, les qualificacions i les titulacions dels professionals dels serveis socials.

Darrera actualització: 03/07/2024