Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 02/2006

Dictamen 02/2006

sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/02/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
38

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
38
Acceptades pel Govern
18,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
49%
Comentaris
Es recullen observacions que acaben configurant en gran mesura la norma finalment publicada.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Dictamen posa de manifest la valoració positiva que fa el CTESC del Projecte de decret, atès que el sector agroalimentari és fonamental per al desenvolupament i la modernització del món rural i, per tant, de gran importància estratègica per al progrés econòmic sostenible, per a la generació d’ocupació estable i per a l’equilibri territorial i demogràfic de Catalunya. D’altra banda, qualsevol mesura normativa de foment de la qualitat dels productes alimentaris i de garantia reglamentària de la seva identificació per a la correcta informació al consumidor repercuteix en la qualitat de vida de tota la ciutadania i ha de ser valorada positivament.

Tanmateix, el Dictamen, tot i que comparteix amb l’executiu la necessitat de regular els diferents distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris a Catalunya, també observa en el Projecte dictaminat una manca de regulació de les obligacions i les condicions per als operadors inscrits als registres de les denominacions d’origen protegides (DOP) o de les indicacions geogràfiques protegides (IGP), així com també dels requisits per a l’atorgament de la qualificació d’empresa artesanal alimentària. El mateix Dictamen també manifesta que s’hi troba a faltar la presència, com a criteri valoratiu, de les bones pràctiques empresarials en relació amb la sostenibilitat mediambiental.

D’altra banda, i amb referència a la figura de l’artesà alimentari, el Dictamen fa palesa la manca de coincidència entre els oficis anomenats d’artesania alimentària del Projecte de decret i les ocupacions establertes en sengles catàlegs: el de qualificacions professionals de l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) i el d’àmbit estatal elaborat per l’Instituto Nacional de Calificaciones Profesionales. Fruit d’aquesta discordança, i atesa la problemàtica que es creu que podria arribar a comportar el fet de no garantir que no hi hagin contradiccions entre els oficis d’artesania alimentària i les qualificacions de la família professional d’indústria alimentària, el Dictamen del CTESC recomana en aquest àmbit que s’estableixi una comissió tècnica conjunta entre el Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca i l’ICQP, que analitzi i corregeixi les possibles desconnexions que pugui haver-hi.

Finalment, el Dictamen evidencia que la regulació de l’artesania agroalimentària promou un marc favorable per al foment dels productes agroalimentaris tradicionals, si bé aquest marc normatiu ha d’anar acompanyat d’altres mesures encaminades a modernitzar els processos de producció, el disseny, la comercialització dels productes i totes aquelles que permetin incrementar el valor afegit i la competitivitat del sector a partir d’iniciatives públiques que fomentin la transferència del coneixement i la formació necessària i accessible a tot el territori. També s’insta el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca al desplegament de la Llei 14/2003 en tot allò referent a la traçabilitat i la higiene dels productes agroalimentaris.

Darrera actualització: 24/04/2024