Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 04/2016

Dictamen 04/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/05/2016
Aprovació
15 a favor, 1 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
5
Observacions generals
14
Observacions a l’articulat
32

Grau d'acceptació

Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari.

Resum

El CTESC considera que aquesta norma és un avenç cap a una tributació que incorpora criteris ambientals; així, d’una banda, es valora el cànon sobre la deposició i la incineració de residus municipals com un incentiu a la valorització de residus i, d’altra banda, es valora l’impuls donat a la gestió dels residus generats en el sector productiu en qualitat de subproductes, si bé es considera que s’hauria de regular de manera més ambiciosa. També es considera que la prohibició del lliurament gratuït de bosses de plàstic pot contribuir a avançar vers objectius ambientals.

Així mateix, considera que les taxes creades pel servei de tramitació de l’autorització d’emissions no s’haurien d’exigir a les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental integrada, atès que aquestes ja són subjectes passius de la taxa per l’obtenció de l’autorització que inclou la part atmosfèrica. Altrament, recomana la revisió de la taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta, atès que podria gravar conceptes similars.

El CTESC destaca que la regulació de beneficiaris de la tarifa social del cànon de l’aigua és una mesura que pot contribuir a millorar la qualitat de vida de persones en risc d’exclusió social, tot i que considera que s’hauria d’haver ampliat el col·lectiu de beneficiats. També considera positiu que es destini l’import de certes sancions de l’Agència Catalana del Consum a la lluita contra la pobresa energètica.

El CTESC considera que els increments d’entre l’11,5% i el 35,8% de les taxes sobre la inscripció de vehicles agrícoles, duplicat de certificats d’inscripció i baixa i inscripció al Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya no es corresponen amb un increment proporcional de les despeses associades al tràmit i demostra una falta de sensibilitat amb la situació general del sector.

Pel que fa a les bonificacions de la taxa de les certificacions d’edificis o habitatges existents, considera que la norma hauria de ser més ambiciosa i incorporar els edificis o habitatges tipus C.

En relació amb les deduccions en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent, el CTESC proposa afegir les societats cooperatives com entitat en la qual es pot invertir.

El CTESC considera que la norma hauria d’establir mesures per tal que les taxes aplicables al desenvolupament de mòduls formatius vinculats a certificats de professionalitat d'iniciativa privada no esdevinguin una barrera per optar a aquests certificats. Així mateix, considera que caldria afegir a la deducció de l’IRPF les donacions als centres tecnològics, atès que aquests fan arribar la innovació a les empreses, especialment, a les petites i mitjanes.

El CTESC constata que les modificacions a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’han presentat de forma unilateral per part del Govern sense que hi hagi hagut, com és preceptiu, cap tipus de concertació amb els agents econòmics i socials més representatius ni amb les organitzacions que formen part del Consell de Direcció del SOC que van participar en l’elaboració i la redacció de la Llei aprovada recentment i que ara es modifica. En conseqüència, s’insta el Govern a traslladar, amb caràcter urgent, aquestes modificacions al Consell de Direcció del SOC com a òrgan competent.

Respecte a la modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el CTESC considera que l’elecció del prestador del servei no s’ha de fer únicament sobre la base del millor preu o oferta. Considera fonamental garantir les condicions laborals, contingudes en la negociació col·lectiva, de les persones treballadores de les entitats que prestaran els serveis, així com la qualitat del servei o la prestació. També considera que en la contractació pública l’Administració ha de garantir que no hi hagi competència deslleial basant-se en el no compliment del conveni laboral. Així mateix, es constata que les modificacions introduïdes en aquesta Llei s’han realitzat sense l’informe preceptiu del Consell General de Serveis Socials, on estan representades les entitats i associacions representatives.

Vots particulars

En relació amb els vots particulars, CCOO i UGT presenten, d’una banda,  observacions relatives a la fiscalitat. La primera d’elles fa referència a l’IRPF en les rendes altes i es deriva de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya que insta el Govern a estudiar l’aplicació de noves figures fiscals i a millorar les ja existents. Consideren que, per tal d’incrementar els recursos de la Generalitat i acostar-se a la pressió fiscal europea, caldria una aportació més equitativa per part de les rendes més altes incrementant la seva aportació a l’IRPF. També consideren que caldria recuperar la tributació efectiva en les herències de quantia rellevant dels contribuents dels grups I i II de l’impost (cònjuges i descendents). La segona observació és per recomanar que s’estableixin solucions legals que garanteixin una tributació més equitativa per part de les centrals nuclears. D’altra banda, pel que fa a la modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, consideren que, donada la seva rellevància i la quantitat de modificacions, s’hauria de tramitar com a Avantprojecte de llei de forma independent.

Foment i Fepime presenten un vot particular per posar de manifest que recomanen revisar els articles 5, 40, 55 i la disposició addicional setena atenent la Sentència C-201/14 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

També consideren que s’hauria d’incorporar un nou supòsit d’exempció de la taxa per la utilització del domini públic per causa de les afectacions o modificacions de la xarxa de distribució existent motivada per la necessitat de nous traçats o modificacions de la xarxa de carreteres de la Generalitat. D’altra banda, recomanen fer extensiu el permís d’edificabilitat en zones inundables al sòl no urbanitzable, d’acord amb els usos urbanístics que permet la Llei d’urbanisme, majoritàriament vinculats a explotacions agràries o de serveis.

A més, proposen l’eliminació de l’article 58, que fa referència al règim de les fundacions del sector públic de la Generalitat, atès que consideren que no millora l’eficàcia i l’eficiència de la gestió de les fundacions ni l’ús dels recursos públics. Alternativament demanen corregir els criteris de definició i adscripció de les fundacions com a sector públic de la Generalitat, per tal que hi siguin aquelles que de forma voluntària així ho manifestin.

En el seu vot particular PIMEC planteja tres qüestions que no van obtenir el suport majoritari en el procés d’elaboració del Dictamen. La primera qüestió és relativa al fet que no consideren adequat el recàrrec del 20% que afecta les empreses d’abastament d’aigua. La segona qüestió fa referència a les dades que ha de subministrar la Direcció General de la Policia a l’Agència Tributària per tal de comprovar l’impost sobre les estades en establiments turístics, ja que consideren que pot vulnerar la Llei de protecció de dades. En la tercera qüestió  manifesten que consideren insuficient el termini de sis mesos per desplegar els concerts ocupacionals i consideren que caldria ampliar-lo a dotze mesos.

La Unió de Pagesos ha emès un vot particular perquè el Dictamen no recull entre les seves observacions cap objecció a la introducció d’una declaració responsable dels elements concrets de gestió de dejeccions ramaderes i consideren que aquesta és una qüestió cabdal. Consideren que la presentació anual d’una declaració responsable dels elements concrets de gestió de dejeccions ramaderes és contrària al principi de simplificació administrativa, atès que ja existeix l’obligació de presentar documentació que acredita la gestió de les dejeccions, és a dir, les explotacions ramaderes sotmeses al règim d'autorització ambiental ja han de presentar anualment el llibre de gestió a la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

El vot particular de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social és relatiu a la contractació pública de serveis d’atenció a les persones. En primer lloc, consideren essencial incloure la lliure elecció com un dels principis rectors explícitament reconeguts del sistema públic dels serveis socials. En segon lloc, consideren que cal millorar la garantia sobre el respecte efectiu al dret de la persona a decidir sobre els suports que ha de rebre. En tercer lloc, aposten per l’avançament en la transposició de la Directiva Europea 214/24/UE, de 26 de febrer, relativa a la contractació pública i, en concret, per l’establiment de criteris de valoració especial respecte de les entitats d’iniciativa social per tal de donar preferència en l’adjudicació de la concertació pública.

Darrera actualització: 02/01/2024