Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 19/2008

Dictamen 19/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de política industrial

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
07/07/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
31

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
27
Acceptades pel Govern
11,0
Variacions al Parlament
1,0
Acceptació
44%
Comentaris
Una de les observacions del CTESC s’hauria de valorar posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei. Gairebé la meitat de les observacions acceptades tracten qüestions formals.El Parlament ha incorporat una de les observacions del CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que es considera adient que s’estableixi un marc normatiu per a l’actuació pública en relació amb l’activitat industrial i es valora de forma positiva que s’adreci no només a les activitats que tradicionalment s’han considerat com a industrials sinó que abasti també les activitats de serveis relacionats amb l’empresa.

Es proposa que s’inclogui com a finalitats de l’Avantprojecte de llei l’atracció d’inversió i foment de la internacionalització del teixit empresarial català i es considera positiu que es defineixi el que s’entén per microempresa, petita i mitjana empresa.

També es valora positivament l’agrupació d’organismes i instruments d’intervenció en matèria de política industrial en una única agència com a fórmula de racionalització i millora de la coordinació dels diferents programes i accions.

Es posa de manifest que l’Avantprojecte de llei hauria de regular les funcions de l’Observatori de Prospectiva Industrial com a eina d’anàlisi i diagnosi i que l’Agència Catalana d’Inversions s’hauria d’incorporar amb rellevància suficient per a impulsar l’activitat que té encomanada en matèria de captació d’inversions.També es valora positivament la creació del Consell de Política Industrial de Catalunya com a òrgan de participació i consulta en matèria d’indústria, però es troba a faltar que l’Avantprojecte de llei reguli les seves funcions.

En el dictamen es considera que la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya ha de quedar garantida en l’articulat de l’Avantprojecte de llei de forma concreta, no genèrica, i també que s’han de concretar les funcions atribuïbles als òrgans establerts en aquest Avantprojecte de llei, per tal que no es puguin desvirtuar amb la posterior elaboració reglamentària.

Pel que fa al registre d’establiments industrials i de serveis relacionats amb les empreses de Catalunya es considera que caldria afirmar el caràcter públic del Registre i que per l’actualització de les dades s’hauria d’establir de forma preeminent la consulta a d’altres registres públics existents, per tal d’evitar l’obligació de l’administrat d’haver de facilitar la mateixa dada a diferents organismes públics.

Darrera actualització: 02/05/2024