Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 13/2024

Dictamen 13/2024

sobre l'Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
08/07/2024
Aprovació
5 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
3
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
30

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC recomana que la regulació de l’arrendament d’habitatge estigui separada de la regulació d’arrendament d’altres tipus de béns i serveis, atesa la seva transcendència econòmica i social i la seva afectació sobre el dret d’accés a l’habitatge.

El CTESC considera que el preu és un dels elements fonamentals del contracte d’arrendament i recomana que s’inclogui al contracte. També posa de manifest que quan hi ha reducció de preu, en el cas que la superfície habitable de l’immoble sigui inferior en una desena part a la que consta en el contracte, aquesta reducció no ha d’afectar les despeses generals.  Així mateix, recomana revisar l’actualització de la renda en cas de pròrroga voluntària del contracte ja que considera que la renda es pot actualitzar, sempre que procedeixi, dins dels marges màxims de l’IPC. Pel que fa a l’increment de renda per obres de millora, el CTESC considera que el límit màxim d’increment del 20% de la renda vigent en aquell moment s’hauria d’aplicar de forma escalonada d’acord amb la durada del contracte d’arrendament.

Pel que fa a l’arrendament d’immobles, el CTESC considera que, en relació amb les obligacions de la part arrendadora, les reparacions s’haurien de limitar al continent, excloent el contingut i el desgast de l’immoble provocat pel seu ús. Pel que fa a les obligacions de la part arrendatària, el CTESC considera que s’hauria d’incloure explícitament que la restitució del bé s’ha de realitzar en les condicions pactades o en perfecte estat o tal i com fou entregat.

El CTESC considera que és necessari el consentiment de la part arrendadora, d’una banda, quan la part arrendatària sotsarrendi l’habitatge en la seva totalitat, per causa justificada, per un període màxim d’un any i per una sola vegada i, d’altra banda, en el cas de cessió del contracte i sotsarrendament de local. També considera que requereixen d’autorització de la part arrendadora les obres de la part arrendatària, i que s’ha de tenir en compte que aquestes han d’estar ben identificades i no afectar la seguretat de l’immoble.

El CTESC considera que s’hauria de regular una pròrroga necessària de l’arrendament per terminis anuals fins a arribar a una durada de deu i onze anys respectivament, en lloc dels cinc i set anys actuals. A més, considera que s’hauria d’incloure a la norma que la part arrendatària pot renunciar al dret de tanteig i retracte.

La norma estableix que la facultat de resolució caduca al cap d’un any de conèixer la part que pot exercir-la l’incompliment que la justifica; el CTESC proposa ampliar aquest termini.

El CTESC considera que les caucions dineràries es relacionen amb un valor del bé determinat i per això haurien de ser independents de la durada del contracte.

El CTESC considera que el procediment per la transmissió de l’habitatge arrendat a una tercera persona és massa complex i recomana que es revisi aquest article. Així mateix, pel que fa a la transmissió del dret sobre l'habitatge, es proposa reduir a una mensualitat la indemnització de la part transmitent a la part arrendatària. 

Pel que fa a la restitució de l’habitatge en finalitzar l’arrendament, el CTESC considera que una de les obligacions al restituir-lo és estar al corrent del pagament dels subministraments.

En l’arrendament d’habitatge per a altres usos, el CTESC considera que hauria de quedar clar que no es pot convertir un contracte de temporada en contracte d’arrendament d’habitatge habitual sense el consentiment exprés de l’arrendador, i que la part arrendadora no ha de tenir la facultat de fer millores en l’habitatge.

Pel que fa a l’arrendament d’habitacions, el CTESC considera que la norma hauria de regular que s’han de respectar els estàndards de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació no només de l’habitatge sinó també de l’habitació.

El CTESC considera que la norma és permissiva davant les ocupacions il·legals i els incompliments contractuals de la part arrendatària ja que no es deriven conseqüències jurídiques d’aquests incompliments.

Aquest dictamen també consta de tres vots particulars. CCOO ha presentat vot particular per manifestar que ha donat suport al dictamen, però està en contra d’algunes observacions ja que considera que contravenen el règim tuïtiu per a la part arrendatària.

Foment del Treball i PIMEC han emès un vot conjunt on manifesten que comparteixen les observacions generals i la majoria de les observacions de l’articulat però volen deixar constància d’algunes consideracions que no han estat recollides.

La UGT ha emès un vot on posa de manifest que considera que la norma és prou equilibrada entre els drets i les obligacions que part arrendadora i arrendatària han d'assumir. També manifesta que no han donat suport a la major part d’observacions del dictamen ja que les consideren contràries a la regulació o  partidàries d’una regulació buida de contingut substantiu i plena de remissions a l'autonomia de les parts.

Darrera actualització: 08/07/2024