Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 08/2016

Dictamen 08/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/09/2016
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
18

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
18
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
50%
Comentaris
El Govern ha acceptat majoritàriament observacions tècniques. De les tres observacions que ha acceptat sobre contingut dues han estat sobre ampliació de terminis (ampliació de termini per aportar propostes alternatives de redreçament de la situació de sobreendeutament i ampliació dels terminis d’ajornament o fraccionament de pagaments). No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Pel que fa a les observacions generals, destaca que el CTESC participa de l’objectiu de dur a terme accions per afrontar el risc d’exclusió residencial i valora la voluntat de revertir els efectes negatius de la suspensió de part de l’articulat de la Llei 24/2015. Així mateix, valora la celeritat amb la qual s’ha pogut redactar el nou articulat i la voluntat del Govern per intentar consensuar els principals aspectes que presenta l’Avantprojecte.

No obstant això, el CTESC considera que els mecanismes proposats per la resolució dels casos de sobreendeutament així com per l’augment del parc social d’habitatges són insuficients i no aporten garantia.

El CTESC considera que és necessari un paper actiu de les administracions públiques mitjançant les polítiques socials que passa per dotar adequadament les polítiques d’habitatge.

Així mateix, el CTESC considera que la complexitat dels processos previstos en aquest Avantprojecte de llei fa necessari garantir la coordinació, col·laboració entre administracions així com l’acompanyament de les persones en situació d’exclusió residencial o en risc d’estar-hi.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, vuit de les quals són tècniques, destaca que el CTESC considera que cal aclarir el concepte de sobreendeutament recollit a l’article 4.a atès que no queda clar si pot derivar de qualsevol relació de consum o bé d’aquelles relacionades amb el pagament de l’habitatge.

El CTESC proposa ampliar el nombre de persones en representació de les entitats financeres i de crèdit i també proposa la possibilitat d’incorporar un representant de les entitats representatives de subministraments a la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència Social en cas que el concepte de sobreendeutament pugui derivar d’aquest tipus de relacions de consum.

El CTESC proposa també ampliar la representació de les persones en situació de vulnerabilitat social en les entitats del tercer sector social que treballen en aquest àmbit i a no limitar que la representació se centri únicament en les entitats que treballen en l’àmbit de l’habitatge.

El CTESC recomana ampliar els terminis tant de propostes alternatives de redreçament de la situació de sobreendeutament i formular objeccions com dels períodes d’ajornament o fraccionament de pagaments.

El CTESC recomana que s’especifiqui que la resolució del procediment de mediació determinarà l’extinció del deute únicament en cas d’acord entre les parts.

El CTESC proposa que es tingui en compte el moment en què es concediren cada un dels crèdits que conformin el passiu, la situació del deutor en aquell moment, la garantia que en el seu cas tingueren i el destí per al que es formalitzés la operació.

Foment i Fepime presenten un vot particular per posar de manifest que no  comparteixen el contingut de les observacions generals segona i tercera. El vot particular:

  • Constata també l’existència de conflictes competencials atesa la relació de la norma objecte de dictamen amb la Llei 24/2015, suspesa pel Tribunal Constitucional i pendent de resolució sobre el fons. Es constata també que l’Avantprojecte estableix una nova regulació del dret de propietat sobre l'habitatge atès que hi inclou el deure d’habitar-hi.
  • Considera que el desplegament de les polítiques socials correspon a les administracions públiques i no es pot derivar als subjectes privats aquesta obligació.
  • Conté també una relació de les modificacions legals dutes a terme per apaivagar el risc d’exclusió residencial.
  • Hi ha també un conjunt d’aportacions relatives al procediment de mediació establert a l’Avantprojecte de llei per tal que aquest s’adeqüi als principis bàsics del procés de mediació (voluntarietat imparcialitat, confidencialitat i universalitat) previst en l’ordenament jurídic català. El vot particular posa de manifest que el sistema de mediació ha estat, és i ha de ser de caràcter voluntari, per la qual cosa Foment i Fepime no poden participar de cap manera en que s’estableixi una sanció administrativa contra una decisió que ha de ser plenament voluntària.
  • Considera, en relació amb l’article 13, que podria ser una causa d’inadmissió l’existència d’avaladors en els deutes amb capacitat suficient per atendre el compliment d’aquests. En cas que els avaladors no garantissin la totalitat dels deutes del titular, haurien de quedar exclosos del conveni o acord aquells deutes garantits.
  • Proposa també que es determini un període de 5 anys, com estableix la Llei 25/2015 de mecanismes de segona oportunitat, des de  la firma de l’acord a partir del qual es podria revisar la situació financera i patrimonial de la persona deutora, podent-se activar els deutes condonats, totalment o parcialment, en cas de millora de la seva situació.
  • Posa de manifest que Foment del Treball i Fepime consideren que resulta excessiva la mesura d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge i que en el cas d’expropiació s’hauria d’aplicar la Llei de Sòl i el Reglament de Valoracions.
  • En relació amb l’article 17, posa de manifest el desacord amb l’obligació de reallotjament pels privats prevista en aquest l’article i assenyala que caldria fixar un període de temps per informar l’Administració a fi i efecte  que pugui dur a terme el reallotjament de les persones en risc d’exclusió residencial.
  • Finalment, proposa afegir una disposició addicional a la Llei de l’habitatge per sol·licitar una nova pròrroga de dos anys per acabar les construccions pendents, i per tant, resoldre un problema greu derivat de la llarguíssima crisi patida.

Darrera actualització: 02/05/2024