Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 02/2016

Dictamen 02/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/03/2016
Aprovació
24 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
17

Grau d'acceptació

Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial.

Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El CTESC considera que el desenvolupament de Ports de la Generalitat, com a entitat pública responsable de l’ordenació de les infraestructures portuàries, podrà permetre una millor coordinació de la seva gestió i dotar de més seguretat jurídica les activitats relacionades amb aquest sector.

El CTESC destaca que es creï el Consell de Ports com a mecanisme per a la participació social i el compromís amb els objectius establerts en la norma, tot i que recomana una major concreció en la seva composició.

Pel que fa al transport marítim i fluvial, el CTESC considera que tant en el títol de la Llei com en el llibre que ho desenvolupa, s’hauria de fer esment que el transport es refereix a transport de passatgers. També es considera que s’hauria de substituir la paraula “fluvial” per la paraula “continental”, atès que la norma regula el transport en aigües continentals, i el concepte “continental” és més ampli que el concepte “fluvial”.

La norma estableix que l’Administració tributària pot requerir als gestors de les infraestructures portuàries l’elaboració d’estudis tècnics sobre la modificació del clima marítim i el seu efecte sobre les infraestructures, els serveis i les operacions portuàries. El CTESC considera que en el cas que l’administració competent en matèria de canvi climàtic realitzi una diagnosi sobre els efectes del canvi climàtic en el sistema portuari català, l’Administració portuària podrà requerir als gestors de les infraestructures portuàries l’avaluació que aquests efectes tinguin sobre la infraestructura, els serveis i les operacions portuàries.

El CTESC recomana que es revisi i es clarifiqui quins abocaments en el domini públic portuari estan autoritzats, quins necessiten autorització i quins estan prohibits.

Pel que fa a la prevenció i control de la contaminació atmosfèrica i acústica, el CTESC considera que s’hauria d’incloure en la norma que els titulars de vaixells i embarcacions amb sistemes de propulsió o de manteniment que puguin afectar a la qualitat de l’aire hauran d’adoptar les mesures tècniques i d’operació per reduir les emissions de gasos i partícules contaminants.

En el vot particular, Foment i Fepime manifesten que consideren essencial que Ports de la Generalitat s’estructuri de forma que permeti una gestió individualitzada de cadascuna de les infraestructures portuàries per tal d’afavorir la competència i la incardinació amb els interessos del territori en el qual actuen.

Darrera actualització: 02/01/2024