Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2017 > Dictamen 03/2017

Dictamen 03/2017

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya.

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
03/04/2017
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
5
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 78/2017, de 27 de juny, de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a les empreses i centres de treball per part de personal tècnic de la Generalitat de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
71%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, no ha estat acceptada l’observació que recomanava que s’establís com s’organitza el treball a l’empresa i com aquesta organització pot generar o controlar els riscos.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que s’hauria de desplegar la disposició addicional tercera de la Llei 11/2010, de 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball que preveu la creació d'un Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, amb tasques relacionades amb la comprovació de les condicions tècniques i materials de treball. També indica que cal que l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral disposi de recursos suficients, atesa la seva tasca com a òrgan cientificotècnic en prevenció de riscos laborals.

Pel que fa a les funcions de comprovació referides a les condicions de treball o tècniques de seguretat i salut, el CTESC recomana regular com s’organitza el treball a l’empresa i com aquesta organització pot generar o controlar riscos. Considera que caldria permetre analitzar altres informacions de la pràctica preventiva realitzada a l’empresa concordants amb les competències dels tècnics, ja que el que determina el risc no és tant el que es fa, sinó en quines condicions i de quina manera es fa, i aquesta dimensió és intrínseca dels factors de risc (interacció amb altres riscos i amb els psicosocials) i no es poden deslligar.

El CTESC recomana regular en quins supòsits de revocació o suspensió temporal de l’habilitació, el personal habilitat podria tornar a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral d’on prové.

Vots particulars

Pel que fa als vots particulars, el senyor Bonastre considera que la clarificació i potenciació de les funcions dels actuals tècnics habilitats cal considerar-les com un pas previ al necessari desplegament normatiu previst en la disposició addicional tercera de la Llei 11/2010 de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball. També considera que caldria dotar el tècnic habilitat de les necessàries garanties d’estabilitat en el desenvolupament de les seves funcions.

En el vot particular, CCOO considera que la creació del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball, amb plenes competències en matèria de prevenció de riscos laborals, pot ser un instrument eficaç per a la vigilància i el control de les condicions de treball a Catalunya. Considera que la modificació de la norma és un pedaç que no canvia el model actual de la Inspecció de Treball a Catalunya sinó que el consolida com a sistema de vigilància i control de les condicions de treball desenvolupat per personal tècnic habilitat, però amb unes competències limitades a les condicions materials o tècniques en matèria de prevenció de riscos laborals. Reconeix que es fa l’esforç de delimitar el concepte de les condicions materials o tècniques, però queda sense resoldre si poden incidir sobre aspectes organitzatius fonamentals en la prevenció de riscos laborals.

CCOO també indica que el desenvolupament del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut, que integraria l’actual personal tècnic habilitat, està previst a diversos àmbits normatius i no s’ha desenvolupat per la manca d’un model clar de la Inspecció de Treball; considera que caldria definir el model i emplaça el Govern que ho faci dins un procés de concertació i participació real.

Foment i Fepime, en un vot particular conjunt, consideren que la solució per realitzar les tasques de control i comprovació no s’ha de fer ampliant les competències dels tècnics habilitats sinó desplegant la Llei 11/2010 mitjançant la creació d’un Cos de Subinspectors. Consideren innecessari redefinir el concepte de condicions materials o tècniques objecte de les actuacions de comprovació del personal tècnic habilitat, motiu pel qual proposen la supressió en l’article 2.3 de la Proposta de decret de la frase següent: “[...] incloses les avaluacions de riscos i els estudis tècnics específics necessaris per a la seva verificació [...]”

Foment i Fepime no comparteixen l’observació 4 a l’articulat, ja que consideren que les funcions dels tècnics habilitats s’han de limitar exclusivament a la comprovació i el control de les condicions materials o tècniques de seguretat i salut laboral i consideren que no tenen, ni haurien de tenir, competències per intervenir en aspectes relacionats amb factors psicosocials i organitzatius de l’empresa.

En el vot particular UGT manifesta la seva preocupació pel fet que una situació que hauria d’haver estat transitòria ha esdevingut crònica per la manca de desplegament d’allò que legalment ja està previst. Consideren que el manteniment d’aquesta situació d’interinitat i provisionalitat suposa un greu perjudici per a les persones habilitades, ja que no tenen seguretat sobre la continuïtat de la seva carrera professional. També consideren que aquest fet pot acabar afectant la tasca de la Inspecció de Treball.

PIMEC considera que caldria desplegar la previsió de la Llei 11/2010 i dotar la Inspecció de Treball d’un Cos de Subinspectors que realitzin les comeses necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals. 

No comparteix l’observació a l’articulat 4, pel que fa a les funcions establertes en l’article 2.3, donat que els tècnics habilitats no tenen competències per comprovar l’organització del treball a l’empresa.

Considera que s’hauria d’eliminar de l’article 2.3 del Projecte de decret la  redacció “[...] incloses les avaluacions de riscos i els estudis tècnics específics necessaris per a la seva verificació [...]”, atès que la funció dels tècnics és la de recollir la informació addicional o documental sobre les condicions materials o tècniques i no la de valorar o analitzar l’avaluació en si.

Darrera actualització: 24/04/2024