Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 07/2022

Dictamen 07/2022

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
23/05/2022
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
3
Observacions generals
25
Observacions a l’articulat
78

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
78
Acceptades pel Govern
29,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
37%
Comentaris
El Govern ha acceptat diverses observacions que afavoreixen el col·lectiu de persones amb discapacitats auditives. També ha acceptat, entre d’altres, observacions referides a qüestions formals de la norma com aclarir redaccions per fer-les més entenedores o incorporar conceptes al glossari.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Tal com estableix la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, el CTESC considera que el desenvolupament del codi ha d’incloure els principis de progressivitat, proporcionalitat, viabilitat tècnica i econòmica i recursos suficients, com a principis inspiradors i reguladors de tot el seu articulat. També considera que el calendari d’implementació de les mesures contingudes en el codi hauria de ser flexible, tenir en compte les característiques específiques dels sectors afectats i evitar les referències a períodes indeterminats. D’altra banda, es considera que l’Administració hauria de facilitar eines o guies sectorials per poder executar correctament les disposicions contingudes en el codi, sobretot per a les empreses de més reduïda dimensió.

El CTESC considera que allò que és o no raonable està estretament lligat a les circumstàncies particulars de cada cas. En aquest sentit, el CTESC proposa que la norma mantingui el terme "ajustaments raonables", d’acord amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, que estableix la seva aplicació en un cas particular de manera eficaç i pràctica.

El CTESC també recomana incloure al codi, d’una banda, els objectius dirigits a afrontar els obstacles en l’accés a l’assistència sanitària, a l’educació, al treball, a les activitats recreatives, a la participació en la vida política i a la justícia i, d’altra banda, les actuacions específiques per garantir una educació i formació professional inclusiva i accessible.

El CTESC considera que els canvis de titularitat, si no canvia l’ús ni l’activitat i no hi ha reformes, no haurien de suposar que s’hagin d’actualitzar o reformar d’acord amb la nova normativa que correspon als edificis de nova construcció; aquest canvi de titularitat hauria de quedar exclòs de la situació assimilada a la d’edifici nou. També considera que no es poden imposar noves obligacions a locals que ja disposen de llicència.

El CTESC considera que els criteris de seguretat han de prevaler sobre els d’accessibilitat, a partir de les normatives de seguretat i emergència sectorials, que han de ser específiques per a cada tipus d’activitat.

Així mateix es considera que el Projecte de decret conté escassa regulació relativa a l’accessibilitat cognitiva i es recomana que s’incloguin pautes i recomanacions per a l’elaboració de documents en lectura fàcil seguint estàndards internacionals.

El CTESC considera que el Projecte de decret hauria de preveure una dotació pressupostària, línies de finançament o subvencions per a l’execució de certes mesures d’adaptació previstes per a la millora de l’accessibilitat, sobretot per a les pimes.

El dictamen també conté tres vots particulars.

Un dels vots ha estat presentat per Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors i Treballadores de Catalunya que, tot i donar suport al dictamen, volen deixar constància que no en comparteixen algunes de les observacions. En primer lloc valoren de forma crítica el Projecte de decret, tant pel retard acumulat des de l’aprovació de la llei com per la manca d’audiència pública als sectors afectats per la norma.

Consideren que aquest codi s’haurà de tenir en compte en matèria de rehabilitació i que caldrà complir alhora amb la normativa de seguretat i amb la d’accessibilitat. Entenen que ni les llicències d’activitat, ni els títols concessionals poden considerar-se com escuts protectors davant de noves normatives de qualsevol àmbit. Consideren que el canvi de titularitat ha d’obligar a l’actualització en matèria d’accessibilitat. Consideren que el Codi d’accessibilitat ha d’establir uns criteris objectius generals als quals s’han d’ajustar el casos particulars evitant l’arbitrarietat i possibles discriminacions. No comparteixen el criteri d’allargar terminis ni que el cost de les adaptacions les hagi de pagar l’Administració, amb càrrec al pressupost.

En el seu vot particular Foment del Treball Nacional i PIMEC, Petita i mitjana empresa de Catalunya, mostren la seva preocupació per la manca de consulta del Projecte de decret a alguns sectors afectats en la fase de tramitació prèvia al dictamen del CTESC.

També volen deixar constància d’algunes observacions, que han presentat i no han estat recollides en el dictamen, pel que fa a l’àmbit dels bars i restaurants, als mitjans de transport i als serveis relacionats amb les arts escèniques i el cinema.

En el vot particular la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya considera que alguns articles d’aquesta norma afegeixen excepcions que perpetuen les barreres d’accessibilitat existents, malgrat l’existència d’innovacions tecnològiques que permetrien eliminar-les; per això, considera que aquestes excepcions haurien de ser eliminades. També considera que el fet de condicionar les mesures d’accessibilitat a factors com l’afluència de públic o a les dimensions dels espais comporta una limitació clara a l’accés i l’exercici dels drets de ciutadania de les persones amb discapacitat.

Darrera actualització: 24/04/2024