Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 01/2023

Dictamen 01/2023

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
16/01/2023
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
14

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 169/2023, de 12 de setembre, del procediment per declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i del funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús. PDF

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
14
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
43%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma i a la concreció de conceptes jurídics indeterminats.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC lamenta que el Govern hagi trigat tres anys en regular el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, atès que l’article 25.4 de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, preveia que aquesta regulació es realitzés en un termini de sis mesos des de la publicació de la Llei.

El CTESC recomana que no es consideri parcel·la agrícola i ramadera en desús quan, per causa justificada pel productor, el rendiment del seu tipus de producció sigui inferior al 50% del rendiment mitjà de la comarca.

El CTESC considera que els serveis tècnics, experts en renda, del departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural haurien de determinar l’import de la renda de referència a aplicar als arrendaments de les parcel·les en desús i el Registre hauria d’incorporar aquesta dada respecte de la renda de lloguer anual. També considera que caldria concretar que les estadístiques oficials són les del departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.

El CTESC considera que per donar-se d’alta a la base de dades de persones habilitades s’hauria de presentar un certificat de l’òrgan competent de l’entitat i no considera correcte que s’hagi de presentar una declaració responsable de forma individual. D’altra banda, recomana que s’incloguin en aquesta base de dades les entitats col·laboradores amb el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Per tal de no dilatar la posta en producció efectiva de les parcel·les declarades en desús i inscrites al Registre, el CTESC considera necessari incloure en la norma que els béns afectats en els processos d’expropiació temporal del dret d’usdefruit de les parcel·les es declaren d’ocupació urgent. També considera que s’ha d’incloure que la formalització del contracte per part de la Generalitat de Catalunya, a l’assumir les funcions d’arrendador, es podrà realitzar una vegada abonat el dipòsit previ a l’ocupació al ser béns declarats d’urgent ocupació.

El CTESC considera que cal concretar el concepte indeterminat “factor extern” de l’article 2.1 i recomana que s’inclogui la referència a situacions jurídiques o legals com les herències jacents, embargaments, concursos de creditors o similars.

El CTESC recomana que quan es determinen les males pràctiques agràries pel que fa a l’abocament de residus, substàncies tòxiques o elements contaminats, s’afegeixi l’expressió “impròpies de l’activitat agrària” després de “substàncies tòxiques” per tal d’evitar interpretacions incorrectes en el cas que s’utilitzin productes fitosanitaris, fangs de depuradora o similars.

Darrera actualització: 02/01/2024