Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2021 > Dictamen 07/2021

Dictamen 07/2021

sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
10/11/2021
Aprovació
33 a favor, cap en contra, cap abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
49

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
47
Acceptades pel Govern
15,0
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
36%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu a les observacions del CTESC que fan referència: - al fet que els administrats no hagin de trametre les dades que ja disposa l’administració. - a incloure la participació dels representants de les organitzacions empresarials i sindicals al reglament que ha de regular el Fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa. - a suprimir l’article referent a les eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’administració de la Generalitat. En el tràmit parlamentari s’han acceptat dues observacions que no havien estat acceptades per Govern, una d’elles de caràcter formal. L’altra observació acceptada fa referència a incloure en el Pla de tancament i desmantellament de les incineradores un procediment de concertació amb les empreses i els representants de les persones treballadores afectades.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen conté set observacions generals i quaranta-nou observacions a l’articulat.

En aquest dictamen el CTESC valora la voluntat del Govern d’equiparar el nivell de transparència pressupostària de la Generalitat amb les millors pràctiques internacionals, però constata que en alguns articles de la memòria d'impacte manca la informació necessària per poder valorar correctament l'impacte que pot suposar l’aprovació de la norma.

El CTESC recomana que, en el futur, aquesta norma es restringeixi a regular les qüestions directament relacionades amb les modificacions normatives derivades de la Llei de pressupostos. El CTESC considera que les modificacions legislatives que es realitzen sobre qüestions que no tenen relació directa amb l’àmbit pressupostari haurien de ser recollides en altres normes legals, la qual cosa permetria un debat parlamentari concret i aportaria majors garanties i transparència en el procediment. El CTESC considera que no és adequada la tècnica legislativa per la qual una norma amb rang de llei modifica un decret. Tampoc considera adequat que es faculti la persona titular d’una conselleria per modificar mitjançant una ordre l’establert en una llei o en un decret. El CTESC entén que els procediments adequats a cada iniciativa legislativa són essencials per garantir la seguretat jurídica.

Pel que fa als tributs propis, el CTESC recomana que les deduccions en concepte d’inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent s’ampliïn a les societats cooperatives. D’altra banda considera que s’ha de matisar el concepte de tributació efectiva per preveure els supòsits que es poguessin donar si s’inicia una comprovació abans de la data final del període voluntari de declaració.

El CTESC considera que la informació tramesa pels operadors de màquines recreatives i d’atzar a la Direcció General de Tributs i Joc hauria de ser amb una periodicitat anual referida als exercicis de 2022 i 2023 i que no s’haurien de trametre les dades de què ja disposa l’Administració.

El CTESC considera que la tramitació i l’aprovació d’un Pla de simplificació i reordenació del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat hauria de ser negociat en el marc del diàleg social i ser fruit d’un consens de país. També considera que s’hauria de sotmetre a consulta i negociació amb els representants dels treballadors de la funció pública, i no ser objecte de regulació en aquesta norma, la reducció de la taxa de temporalitat a la funció pública, les modificacions de la Llei de la funció pública que afecta els drets del personal de la Generalitat, la determinació per part del Govern de les condicions especifiques que han de seguir els procediments electorals sindicals a l’Administració i al seu sector públic i l’ampliació dels supòsits per fer efectiu el silenci administratiu negatiu que afecta directament les condicions laborals dels treballadors i treballadores públiques.

El CTESC considera que la reserva per a dones de places convocades pel Cos de Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i d’Agents rurals és insuficient, i proposa una ampliació de tal manera que el nombre de places reservades per a dones no pugui ser inferior al 40% ni superior al 50%.

Pel que fa a la participació dels agents econòmics i socials, el CTESC recomana incorporar com a vocals del Consell de Direcció de l’Agència Catalana del Consum un vocal per cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives, i mantenir la redacció vigent pel que fa a la representació de les organitzacions professionals agràries. També recomana que el reglament que ha de regular el Fons per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa inclogui la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Pel que fa a les mesures administratives, el CTESC considera que s’hauria d’aplicar la millora que s’aplica a la prestació de joves extutelats a les prestacions per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius, a les prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensions i les prestacions estatals i a les prestacions per atendre necessitats bàsiques, per tal que aquestes tampoc puguin ser perjudicades pel retard de l’Administració en la seva tramitació.

Pel que fa a l’habilitació als serveis de salut per comunicar als serveis socials les dades relacionades amb les persones ateses per ambdós sistemes, el CTESC considera que no s’hauria de limitar només a l’àmbit sociosanitari sinó que s’hauria d’ampliar a altres àmbits de la política social com l’educació, l’habitatge, l’ocupació, o la garantia d’ingressos.

El CTESC considera que no queda clar el criteri que estableix l’afectació del 10% de l’import de les sancions econòmiques per infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i considera que aquest hauria de ser l'import mínim.

El CTESC valora el compliment de la moció 159/XII aprovada pel Parlament de Catalunya en relació amb el Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents i considera que el Pla hauria d’establir un procediment de concertació amb les empreses i els representants de les persones treballadores afectades, aplicant el concepte de transició justa per reduir l’impacte en els llocs de treball.

En les observacions a l’articulat també es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 17/01/2022