Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 15/2013

Dictamen 15/2013

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris de tarifació per ús a aplicar als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
07/10/2013
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

En primer lloc el CTESC constata que no pot entrar en el debat sobre la implantació de l’Eurovinyeta, ja que el Projecte de decret objecte de dictamen tracta de la transposició de la Directiva 2011/76/UE, de 27 de setembre de 2011, i no estableix cap tarifa ni concreta cap via en la qual s’ha d’aplicar l’Eurovinyeta. El CTESC recomana un debat amb els agents econòmics i socials previ a la implantació de l’Eurovinyeta.

Es considera necessari clarificar el nivell d'estabilitat del peatge mitjà ponderat, les seves possibilitats de variació i de disminució. També es considera que s’hauria de modificar la denominació del concepte “costos administratius”.

Es recomana que es concreti el contingut de l’Annex II pel que fa als elements de costos externs i es considera que s’hauria de consultar amb els agents econòmics i socials l’elaboració del pla plurianual per decidir la destinació dels ingressos per costos externs.

El CTESC considera necessari realitzar un estudi per analitzar l’impacte que pot tenir sobre el sector del transport la tarifació per l’ús que s’aplicarà als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

El CTESC considera que la norma resultant de la determinació de criteris de tarifació per ús d’infraestructures viàries no hauria de comportar efectes significatius sobre el sector i que caldria preveure una aplicació gradual de la tarifació.

El CTESC recomana que, en el cas que sigui obligatori recaptar els peatges o les tarifes mitjançant un sistema instal·lat a bord dels vehicles, es prevegi la interoperabilitat d’aquest mecanisme de pagament entre els diferents Estats membres, per tal d’evitar càrregues innecessàries als usuaris d’aquests vehicles i per mantenir el principi de neutralitat tecnològica.

Darrera actualització: 02/01/2024