Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 17/2022

Dictamen 17/2022

sobre el Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/11/2022
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
30

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

El CTESC considera que la norma hauria de garantir que el procediment i la plataforma habilitada per formalitzar els procediments i la denuncia siguin plenament accessibles, assequibles i de fàcil ús.

El CTESC considera que s’hauria de preveure l’avaluació de l’activitat de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació i dels ens locals que tinguin delegada la competència amb indicadors quantitatius i qualitatius.

El CTESC proposa afegir al llistat del càlcul per a la reparació dels danys els criteris següents: negligència, intencionalitat del subjecte infractor i nombre de persones afectades. També recomana concretar com es realitzarà el càlcul per a la quantificació de les indemnitzacions en el cas que es tracti d’un col·lectiu indeterminat.

El CTESC recomana incloure terminis en les comunicacions que ha de realitzar, entre d’altres, l’òrgan competent o la persona mediadora, així com especificar si els dies cal considerar-los hàbils o naturals.

La norma determina que “no constitueixen infraccions administratives aquells fets en què s’hagi constatat l’existència de responsabilitat administrativa”, el CTESC considera que s’hauria de completar afegint “en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonament”.

En l’article 5.1, el CTESC recomana suprimir “els menors o majors d’edat o les persones en situació de modificació judicial de la capacitat”, atès que considera que aquestes persones ja estan englobades en la categoria de persones físiques esmentades en el mateix article. De la mateixa manera, en l’article 10.1 el CTESC considera que no cal diferenciar el tipus de persones per la qual cosa recomana suprimir “amb independència de si és major o menor d’edat amb capacitat o amb mesures de suport a la capacitat”.

El CTESC recomana que s’inclogui que la persona denunciant també hauria de tenir la possibilitat d’assistència durant la redacció de la denúncia. Al mateix temps, recomana que s’especifiqui qui pot ser persona mediadora: si només ho pot ser una persona adscrita al departament competent en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació o pot ser-ho una persona no adscrita al departament.

En l’article 23.2 que determina els elements que ha d’incloure la resolució, el CTESC recomana que es faci una remissió a l’article 35.1 on es diu que la resolució també ha d’incloure la identitat de la persona que fa el seguiment de l’execució de la sanció accessòria.

El dictamen també inclou observacions tècniques que es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 02/05/2024