Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 12/2006

Dictamen 12/2006

sobre el Projecte de decret de 2006, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
08/06/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
16

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
16
Acceptades pel Govern
5,8
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
36%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Dictamen constata que el Projecte de decret que li ha estat tramès per dictaminar és en fase d’informació pública.

D’altra banda, atès que l’òrgan competent per avaluar l’impacte ambiental és el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Dictamen considera que és evident que caldria més coordinació entre els departaments afectats, i que s’ha d’evitar duplicar les exigències d’informació i estudis dels projectes afectats. Amb caràcter general, també s’observa una duplicitat de les càrregues administratives en el cas de les activitats i els projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental.

El Dictamen considera que, tot i que el concepte de paisatge té un fort component de subjectivitat, amb les dificultats que això comporta, és necessari i imprescindible arribar a un nivell de concreció molt més elevat de manera general, atès que ja no s’està parlant de la Llei, sinó del Decret que la desplega.

El Dictamen valora positivament que en el Projecte de decret s’incorpori la regulació tant de l’estudi com de l’informe d’impacte i integració paisatgística considerats preceptius per a determinats casos en el text refós de la Llei d’urbanisme. Igualment, es valora satisfactòriament que el capítol III determini la creació d’un fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, destinat a les actuacions de millorament paisatgístic que regula el mateix Decret.

Les observacions a l’articulat del Dictamen es refereixen a la necessitat de crear una base de dades i enllaços susceptibles d’intervenir com a element del paisatge i requeriments sobre la documentació, el procediment i l’aprovació dels catàlegs de paisatge. Quant a l’estudi i l’informe d’impacte i integració paisatgística, es considera necessari que els agents econòmics i socials hi tinguin accés, com també que l’Administració faciliti tota la informació disponible al promotor de l’activitat perquè pugui dur a terme el seu estudi. Igualment, es fan observacions sobre el Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge.

Darrera actualització: 03/07/2024