Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 08/2023

Dictamen 08/2023

sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
17/04/2023
Aprovació
7 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
31

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 137/2023, de 25 de juliol, dels centres de formació professional integrada.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
30
Acceptades pel Govern
9,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
32%
Comentaris
Les observacions acceptades pel Govern fan referència a qüestions formals de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC, d’una banda, reconeix la tasca prèvia de concertació que s’ha dut a terme per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i els departaments del Govern en l’àmbit de la representació institucional de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals i, d’altra banda, constata que l’Administració ha modificat la norma que s’havia consensuat i considera que s’hauria d’haver mantingut el text concertat pels agents econòmics i socials en el marc de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT en data  29 de juliol de 2022.

El CTESC recorda el contingut de l’Acord signat en el marc del Consell de Diàleg Social de data 5 de desembre de 2022 que determina que el desplegament dels recursos per a la creació i el reconeixement de centres de formació professional integrada, un cop sigui aprovat el present Projecte de decret, haurà d’incloure una dotació suficient de recursos i de professionals amb perfil docent, de gestió, d’assessor i d’orientador especialitzats que hauran de ser aportats al sistema pel Departament d’Educació i pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pel que fa als requisits dels centres de formació professional integrada el CTESC considera que s’hauria de tornar al text consensuat i establir que s’hauria d’impartir una oferta formativa flexible associada als graus C i D i, almenys, a una família professional i suprimir la referència als graus A i B. També considera que s’hauria d’incloure que es poden autoritzar centres de formació professional que no compleixin aquests mínims si està justificat per la singularitat de les famílies professionals que s’imparteixin, per l’especificitat del teixit productiu o per les necessitats del territori. Així com una oferta modular que permeti a les persones usuàries del servei d’acreditació de competències professionals, accedir a un o varis mòduls per completar un grau de formació professional. En el supòsit que es mantinguin els graus A i B, el CTESC considera que seria convenient facilitar la seva autorització amb independència de la seva titularitat.

També sobre els requisits dels centres de formació professional integrada el CTESC considera que:

  • El centre específic de formació professional hauria de ser destinat a les persones usuàries dels serveis de formació professional integrada, el qual també podrà ser utilitzat per altres nivells educatius postobligatoris de règim general o de règim especial, o altres formacions no reglades o per a persones adultes.
  • Els centres no obligats a disposar de pla d’igualtat haurien de disposar de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
  • S’hauria de suprimir el requisit de tenir implementat i acreditat un sistema de gestió de la qualitat orientat a la millora contínua basat en normes internacionals o bé s’hauria d’ampliar el termini d’un any per assolir-ho, establert a la disposició transitòria, o bé s’hauria de condicionar la seva ampliació en el cas que aquest sistema no s’hagi obtingut en el termini d’un any per causes no imputables al sol·licitant.

Quan es regula l’autonomia dels centres, el CTESC, d’una banda, considera que l’ampliació del calendari o de l’horari lectiu dels mòduls professionals no haurien de ser una competència del centre de formació professional integrada i, d’altra banda, recomana que s’inclogui la previsió d’un sistema de finançament suficient per garantir el desplegament i sostenibilitat del pla d’actuacions previst.

L’article 10 de la norma regula la carta de serveis, i determina que els centres han d’oferir com a serveis bàsics la formació professional dels diferents graus i nivells. El CTESC recomana que s’inclogui la modalitat de formació dual i semipresencial i la formació inclosa en el Catàleg d’especialitats formatives que incorporen la formació no formal. També recomana que, en l’apartat 3, el contingut de les lletres de la a) a la e) sigui obligatori i no potestatiu.

Pel que fa a l’estructura organitzativa dels centres, el CTESC recomana que s’inclogui la coordinació d’acreditació de competències professionals, la coordinació d’informació i orientació professional, la coordinació d’assessorament a les empreses, la coordinació de recerca, innovació i transferència de coneixement i la coordinació de qualitat i millora contínua.  A més, recomana que es prevegi un sistema de finançament suficient per garantir el desplegament d’aquesta estructura organitzativa. Altrament, recomana preveure una estructura de coordinació, ordenació i comunicació, com a element facilitador dels centres que formen part d’una agrupació de centres.

El CTESC recomana que quan es regula el Consell de Formació i Empresa s’elimini la referència als consells territorials de formació professional ja que es tracta d’un concepte que no té regulació legal.

En el dictamen també consten observacions més tècniques amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma.

El dictamen també conté dos vots particulars, un de CCOO i l’altre de la UGT. Aquestes organitzacions, malgrat haver donat suport al dictamen, plantegen la seva discrepància amb algunes de les observacions aprovades.

Darrera actualització: 02/01/2024