Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 18/2009

Dictamen 18/2009

sobre el Projecte de decret d'aplicació de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom a Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/09/2009
Aprovació
18 a favor, 7 en contra, 4 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
24

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
24
Acceptades pel Govern
12,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
50%
Comentaris
Pràcticament totes les observacions acceptades són de caràcter tècnic

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera imprescindible que la Comissió Jurídica Assessora es pronunciï sobre si el desenvolupament previst a la disposició addicional 6ª LETA pot fer-se per via reglamentària o bé requereix l’aprovació d’una Llei pel Parlament de Catalunya. D’altra banda, tot i constatar la capacitat plena de la Generalitat per desenvolupar la LETA, i per no incórrer en possibles contradiccions que podrien obligar a modificacions posteriors, el CTESC considera que el Decret que es dictamina hauria de promulgar-se una vegada conegut el contingut del Decret estatal que està en procés d’elaboració.

En les observacions a l’articulat es posen de manifest una sèrie de mancances del Projecte de decret i destaquen les consideracions següents.

El CTESC posa de manifest la necessitat de respectar les disposicions de la Llei de protecció de dades.

Pel que fa al Consell del Treball Autònom de Catalunya, el CTESC considera que no pot ser un organisme amb menys facultats que el Consell del Treball Autònom Estatal i, d’altra banda, proposa una nova composició d’aquest òrgan.

El Dictamen considera que l’article 16 del Projecte de decret genera inseguretat jurídica atès que no especifica els barems i els llindars a partir dels quals la Comissió tècnica de valoració ponderarà els criteris que s’estableixen a l’apartat 1 del mateix article.

Així mateix, posa de manifest que l’associació que ha estat reconeguda com a representativa del treball autònom no pot tenir termini de durada i, en conseqüència, no se li hauria d’exigir que torni a sol•licitar el seu reconeixement presentant, novament, tota la documentació.

Finalment, el CTESC proposa especificar que l’àmbit dels acords d’interès professional pot ser territorial, sectorial i d’empresa o grup d’empreses.

CCOO, Pimec i Unió de Pagesos formulen un vot particular al Dictamen.

Pimec s’oposa a l’observació general 2ª atès que no comparteix la subordinació temporal del decret català al decret que s’està elaborant a nivell estatal. Així mateix, manifesta el seu desacord amb l’observació 2 a l’articulat atès que podria plantejar una situació d’inseguretat jurídica i es podria estar donant una extralimitació en anar més enllà de l’article 13 LETA.

Pimec també manifesta el seu desacord amb l’observació a l’articulat 4 relativa a la composició del Consell del Treball Autònom. No obstant l’anterior, considera que l’article 12.1.c del Decret hauria de recollir que, pel que respecta als representants de les associacions, federacions, confederacions o les unions d’associacions professionals de treballadors i treballadores autònoms, no hi podrà haver més d’un membre en representació d’aquestes organitzacions.

El vot particular de CCOO manifesta que l’observació general 2ª situa en una posició subalterna a la Generalitat i planteja el dubte sobre la competència d’aquesta per desenvolupar la LETA. CCOO es manifesta a favor de la tramitació del decret de la Generalitat, independentment del procés en que es trobi decret estatal i el contingut que tingui.

En segon lloc, CCOO s’oposa a l’observació 4 a l’articulat i defensa el manteniment del text del Projecte de decret atès que considera que la proposta que es recull al Dictamen implica la disminució de la representativitat d’aquelles entitats o associacions no vinculades ni dependents d’organitzacions sindicals o empresarials.

En tercer lloc, CCOO considera que l’observació 22 a l’articulat implica donar caràcter “vitalici” al reconeixement de les associacions que demostrin, una primera vegada, el seu caràcter de representatives.

El vot particular d’Unió de Pagesos discrepa de la posició majoritària del CTESC pel que fa, d’una banda, a la manca de respecte al dret d’escollir lliurement els representants de les associacions professionals d’autònoms, tant en l’omissió de crítica al text proposat pel Govern al quart guió de l’article 12.1.c i, d’altra banda, per l’observació 20 a l’articulat.

Darrera actualització: 02/05/2024