Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 06/2020

Dictamen 06/2020

sobre l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
15/06/2020
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
3
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
36

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
32
Acceptades pel Govern
14,0
Variacions al Parlament
7,5
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern ha acceptat observacions formals i aquelles que han contribuït a millorar la redacció i la concreció de la norma. També ha acceptat dues observacions per ampliar terminis de resposta per part dels ajuntaments i de l’assemblea general de les APEU. El Parlament ha acceptat observacions formals. També ha recollit, entre d’altres, l’observació sobre la consideració de superfície construïda de la qual depèn els drets de votació i pagament de la quota i l’observació que feia referencia a l’augment del percentatge de participació requerida per aprovar el projecte de delimitació de les APEU.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera forçat que les APEU es puguin implantar als polígons d’activitat econòmica (PAE), ja que estan pensades per a l’entorn d’activitat econòmica urbana. La norma gestiona els polígons aprofitant la regulació de la promoció econòmica en les àrees urbanes, tot i que són figures diferents tant en  la seva estructura com en les seves funcions.

El CTESC considera que la regulació íntegra, específica i singular dels PAE mereixeria una llei pròpia tal com ho demana el Pacte Nacional per a la Indústria, i insta a la seva tramitació.

El CTESC considera que aquesta norma ha de servir per incentivar una gestió més competitiva de les àrees comercials en trama urbana de Catalunya basada en el consens publicoprivat. També considera que el principi fonamental de les APEU és el de dotar, dins l’àrea i envers els seus integrants, de recursos i serveis complementaris més enllà dels que són propis als ajuntaments o entitats municipals i que en cap cas han de substituir les obligacions pròpies d’aquests ens locals.

El CTESC considera que en el pla d’actuació s’hauria d’incloure que l’entitat gestora de les APEU no podrà exercir amb caràcter general les funcions pròpies de les entitats empresarials, i específicament la negociació col·lectiva i la formació tripartida i que determinades funcions de l’entitat gestora de l’APEU han d’estar relacionades amb l’estratègia, els objectius i la finalitat de l’APEU. També s’hauria d’establir que el projecte de pressupost inclourà les previsions dels costos necessaris per a la dissolució de l’APEU.

El CTESC considera que les entitats gestores de les APEU haurien de definir en els seus estatuts que l’objecte de la seva constitució respon a raons d’interès general, i especificar explícitament quins són aquests interessos generals que han de satisfer.

El CTESC considera que l’ajuntament del municipi ha de participar, col·laborar i incentivar, però no ha de ser l’entitat que tingui la iniciativa per a la constitució de l’APEU.

El CTESC no està d’acord amb la mesura de ponderació de superfície i considera que la dimensió dels locals hauria de ser la que consti com a superfície construïda en el Cadastre, en funció de la qual es determinin els drets de votació i de pagament proporcional de la quota.

El CTESC considera que en la votació del projecte de constitució de les APEU cada titular hauria de tenir un vot i que, per tant, no es pot establir el vot en funció del nombre de locals que posseeixi el titular. Així mateix també haurien de tenir dret a vot tots els residents del municipi o municipis afectats i altres agents socials representatius dels interessos de la zona. El projecte hauria de considerar-se aprovat quan, en la votació, hi participi com a mínim el 50% dels titulars del dret de possessió dels locals inclosos en l’àmbit de l’APEU; i d’aquest cens mínim, els resultats de vots afirmatius representin més del 50%. El CTESC considera contradictori amb els principis democràtics l’obligació a adherir-se a l’entitat gestora de l’APEU, una entitat privada, en cas de vot afirmatiu. També considera que el procés de constitució de les APEU s’hauria de regular per votació secreta.

En el vot particular CCOO posa de manifest que creu necessari reforçar el paper de l’Administració pública en el lideratge i control de les APEU, per una banda, per tal d’evitar possibles disfuncions que s’han vist en les experiències practicades en altres països i, per altra banda, perquè considera que des del moment que existeix una obligatorietat de formar part de l’APEU un cop aquesta ha estat aprovada, no es pot considerar com una associació privada tradicional.

També els preocupa que aquest nou instrument de gestió integrada d’espais urbans que pretén acostar-se a les necessitat de la ciutadania no prevegi la participació en el procés de constitució i de gestió de les APEU de tots el agents socials i població afectats per la seva implementació.

Consideren que l’ús d’una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (que té caràcter coercitiu), per tal de finançar l’interès general que han de perseguir les APEU s’hauria d’establir a través de la figura dels contractes públics, per tal de reforçar-ne el seu control i transparència, i no per conveni tal com preveu la norma.

També remarquen que no veuen l’encaix entre les APEU i els PAE i defensen una llei específica per abordar la modernització dels PAE.

En el vot particular Foment del Treball Nacional considera que la iniciativa de la constitució de l’APEU l’hauria de tenir qualsevol associació empresarial territorial de la zona en què es pretén delimitar l’APEU que acrediti una representativitat del 25% dels locals inclosos dins l’àmbit de l’APEU. També sol·liciten que no es considerin locals els solars que actualment tenen un rol de pàrquing gratuït.

Foment del Treball considera que la superfície per determinar els drets de vot  de pagament proposats en el dictamen ha de ser la superfície resultant de minorar la superfície cadastral del local amb aquelles superfícies no accessibles per al públic (entre altres, cuines, obradors, magatzems, oficines privades, etc.), així com aquelles superfícies destinades a aparcament (quan aquest constitueixi un servei complementari a l’acte de compra o visita a l’establiment).

D’altra banda, recomana que formin part del grup de treball per valorar les al·legacions de la delimitació de l’APEU una representació equilibrada de tots els sectors econòmics i formats comercials inclosos en l’APEU prevista. També  considera que la gestió del cobrament de les quotes hauria de correspon preferentment a la hisenda municipal.

En el vot particular UGT posa de manifest que no comparteixen determinades observacions del dictamen. No comparteixen les observacions que pretenen eliminar la possibilitat i el procediment perquè sigui l’ajuntament qui iniciï la promoció de l’APEU. Tampoc comparteixen les observacions que desdibuixen el paper de les entitats gestores a l’universalitzar-les i imposar un règim assembleari, en el qual tots són iguals, tant els que estan a favor com els que estan en contra com els que s’abstenen. No comparteixen que per la delimitació de l’APEU el vot sigui individual sense tenir en compte el nombre de locals ni la seva superfície, ni que s’atorgui dret de vot a veïns i altres. Tampoc comparteixen que el vot sigui secret.

D’altra banda consideren que no és acceptable i crea inseguretat jurídica que s’estableixi una regulació dels PAE com APEU, i alhora s’habiliti a la disposició addicional tercera una via per a una altra regulació diferent al marge de l’establerta en el present Avantprojecte i possiblement amb un rang legal inferior. La UGT considera que si el Títol II de la norma és el que ha de regular els PAE en els propers anys, s’hauria d’establir l’obligatorietat de constituir APEU en els PAE de nova constitució, i els resultants de processos de fusió i/o rehabilitació integral en el casos d’aportació de fons públics supramunicipals. De tota manera consideren imprescindible una llei específica dels PAE que, a més, reguli i ordeni el model de governança des del consens amb els agents socials i econòmics.

Darrera actualització: 24/04/2024