Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 16/2013

Dictamen 16/2013

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/10/2013
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
8
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
63%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions proposades pel CTESC i n’ha acceptat tant de formals com sobre el contingut de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que a la disposició derogatòria s’hauria d’afegir la derogació de l’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, per tal d’estar en concordança amb la modificació de l’article 58.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, on es va suprimir que l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització havia de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta.

Pel que fa a la garantia relativa a l’execució simultània de les obres d’urbanització i edificació, el CTESC considera que s’hauria de substituir l’incís “en la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic” per “en dret” atès que la remissió estricta als contractes del sector públic genera dificultats en la pràctica en un tema com els avals, per la qual cosa es proposa que subjectant sempre les garanties a dret, es puguin emprar fórmules més adaptables segons la conjuntura.

Es proposa que en les instal·lacions que afectin terceres persones i en què no sigui necessària l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per obtenir llicència urbanística, s’estableixi l’obligació de sotmetre’s al tràmit d’informació pública.

D’altra banda, es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 03/07/2024