Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 19/2014

Dictamen 19/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
30/06/2014
Aprovació
20 a favor, 8 en contra, 4 abstencions
Vots particulars
2
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions de caràcter formal. En el tràmit parlamentari s’han acceptat dues observacions. Una relativa a l’ampliació d’un termini d’interrupció de còmputs i una altra a eliminar l’exempció de l’impost d’aquells habitatges d’una superfície útil de més de 120 m2.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix la creació d’un impost sobre els habitatges buits per, tal com preveu l’article 42.5 de la Llei del dret a l’habitatge, gravar l’incompliment de la funció social dels habitatges que estan desocupats sense causa justificada i com a mesura complementària de les previstes en la mateixa Llei per a la mobilització del parc d’habitatges buits.

El CTESC també valora la creació del Registre d’Habitatges Buits per garantir el compliment de la funció social de l’habitatge.

El CTESC considera que, atès que el fet imposable de l’impost és la desocupació d’un habitatge per més de dos anys, l’interrupció d’aquest còmput hauria de ser, com a mínim, de sis mesos continuats.

El CTESC recomana eliminar l’exempció de l’impost prevista per als habitatges d’una superfície útil de més de 120 m2 .

El CTESC considera que cal incrementar la proporció d’habitatges (del 66% al 75%) que es destinen a lloguer assequible per obtenir una bonificació del 100% en la quota. També es considera que, per tal de gaudir de les bonificacions de la quota, s’hauria de fixar un termini mínim durant el qual l’habitatge es destinés a lloguer assequible.

Vots particulars

Foment i Fepime no comparteixen la creació de la nova figura tributària. Consideren que hi ha un augment de la càrrega tributària al conjunt dels operadors econòmics, que aquest impost no ajudarà a resoldre la disfunció del mercat immobiliari, que no s’hauria de relacionar la funció social de l’impost amb la condició que el contribuent sigui persona jurídica, que se sorprenen que les administracions públiques i les entitats del tercer sector estiguin exemptes de l’impost, que la legislació d’arrendaments urbans és molt rígida ja que els contractes de lloguer tenen una durada mínima per a l’arrendador de tres anys, la qual cosa fa que no es pugui disposar d’habitatges llogats per a la seva posterior i ràpida venda, que la fiscalitat no està estructurada per a l’explotació en règim de lloguer dels pisos.

Pimec valora la voluntat del Govern d’aconseguir que els habitatges desocupats injustificadament s’incorporin al mercat immobiliari i que s’estableixi aquest nou tribut. Considera que aquest nou tribut hauria de tenir en compte el funcionament de les deduccions de l’IVA suportat durant la fase de construcció. Pimec comparteix les observacions generals del Dictamen, però no comparteix les observacions a l’articulat 2, 5, 6 i 7.

Darrera actualització: 03/07/2024