Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 15/2010

Dictamen 15/2010

sobre l'Avantprojecte de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
08/03/2010
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma que no ha superat el tràmit parlamentari.

Resum

L’observació general és de tipus formal i recomana unificar la terminologia emprada en la norma per referir-se al Protectorat.

En les observacions a l’articulat, el CTESC recomana incorporar que el Protectorat només pugui denegar la inscripció mitjançant resolució motivada i taxada en els supòsits establerts en el Codi civil de Catalunya. També proposa que s’adeqüi la redacció de la funció del registre “d’analitzar la viabilitat econòmica de les fundacions, l’adeqüació de la dotació inicial i la seva idoneïtat per al compliment de les finalitats fundacionals” al contingut de l’article 331.5 del Codi civil de Catalunya, que fixa el capital mínim per a la dotació inicial i la seva adequació per iniciar o dur a terme les activitats fundacionals.

El CTESC considera excessiva la previsió que el personal inspector pugui accedir als domicilis i locals de les fundacions i recomana que s’expliciti que per accedir-hi sigui necessària una resolució judicial. També es recomana que es precisi que el reconeixement de la condició d’autoritat al personal funcionari del Protectorat es faci quan actuï en l’exercici de les seves funcions.

El CTESC valora positivament l’impuls de l’administració electrònica, però considera desproporcionada la fixació com a infracció lleu el fet de presentar els comptes per mitjà diferent del telemàtic llevat dels supòsits en què el Protectorat hagi habilitat un mecanisme alternatiu per a l’entitat, per la qual cosa recomana que es delimiti aquesta obligació mitjançant criteris objectius.

El CTESC considera que la publicació de la informació al web del Departament hauria de constar com a no definitiva fins que la sanció sigui ferma en via judicial en el cas que es recorri i seria convenient fixar un termini durant el qual la informació referent a l’entitat sancionada romangui publicada al web.

Darrera actualització: 03/07/2024